Du er her: Hjem 

Resultater fra innbyggerundersøkelsen i Verran kommune om kommunereformen

Opinion har på oppdrag fra KS Nord-Trøndelag gjennomført en undersøkelse for å kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nord- Trøndelag. Svarene er presentert kommunevis. Her kan du lese hva innbyggerne i Verran mener:

Oppsummert viser svarene at nesten 50 % av kommunen sine innbyggere er opptatt av kommunesammenslåing, mens 31 % er negativ til reformen. En relativt stor andel av de spurte (42 %), er verken negativ eller positiv til kommunereformen. På spørsmål angående ønske om å bli informert eller involvert i prosessen, svarer 48 % at de ønsker det. De aller fleste ønsker informasjon per post eller gjennom folkemøter, men også informasjon gjennom innbyggerundersøkelser og sosiale medier er vektet høyt.

Når det gjelder de spurtes fornøydhet med hvordan kommunen løser oppgavene i dag, er det skole og oppvekstområdet som har høyest fornøydhet, med helsetjenester på andreplass. Nederst på listen over fornøydhet finner vi nærings- og samfunnsutvikling.  Innenfor spørsmål som omhandler tjenestetilbudet i en ny "storkommune", tror nesten halvparten av de spurte at kommunen sin kostnadseffektive drift blir mer effektiv.  På spørsmålet som vedrører lokaldemokrati frykter 36 % at dette kan bli noe dårligere enn i dag. 53% av de spurte mener at kompetansen i fagmiljøene blir bedre, mens en relativt stor andel er i tvil om tilbudene som omfatter helse, oppvekst og kultur blir bedre eller dårligere.

På spørsmål som angår livskraftig lokalsamfunn og eget engasjement, er de spurte ganske delt i sine svar. Noen tror det kan bli dårligere, noen bedre, mens ca 40 % mener verken eller. Hele 72 % mener at det er viktig å beholde dagens skolestruktur ved en sammenslåing, og det er stor enighet (88%)i viktigheten av å ha et lokalt tilbud innenfor legetjenester, barnevern, PPT, fysio- og ergoterapeut, samt helsesøster og skolehelsetjenesten.

Tilskudd bolig

Verran kommune er av Husbanken tildelt midler for videre tildeling i 2015

Tilskudd til tilpasning og tilskudd til etablering i egen bolig – Verran kommune 2015

Har du behov for å tilpasse boligen din for å kunne bli boende? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.  Det er også mulig å søke om midler til etablering i egen bolig.

kommunereform, ungdom og ordfører

Ungdom og kommunereform

I forbindelse med den pågående kommunereformprosessen er det nødvendig og ikke minst ønskelig at det legges opp til god involvering av innbyggerne i kommunen. Det er ungdom som skal leve lengst med den nye kommunestrukturen, og de fortjener å bli hørt og tatt på alvor i dette arbeidet. Dette er påpekt fra flere hold, blant annet av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Distriktssenteret og LNU.

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UET) gjennomførte Verran kommune en samling med ungdommene på 9.og 10. trinn fra Malm og Folla skole, fredag den 17.april 2015. Ordfører Bjørn Skjelstad åpen dagen med å fortelle om den lokale prosessen knyttet til kommunereformen og avsluttet dagen med å gi ros til ungdommen for gode innspill, som kommunestyret vil ta med seg i det videre arbeidet.

Dagen ble svært vellykket, og ungdommen hadde mange nyttig innspill til hva som er viktig for dem i fremtidens kommune, på hvilken måte de ønsker å bli involvert, og hva de mener er fordeler og ulemper med en kommunesammenslåing. På slutten av dagen ble ungdommene utfordret til å lage et dikt/ slagord/ sang, av et utvalg ord, som de mener beskriver deres forhold til Verran kommune. Ungdommene fikk 7 minutter til å produsere en tekst, og de jobbet godt. Etter en samlet vurdering av forslagene ble laget med Annika, Stine, Fanney, Amalie, Sara, Sivert og Stian kåret til vinnere.

Her er vinnerdiktet:

Verran er så fin og flott. Vi har samspill og samarbeider godt.

Naturen kan ikke beskrives med ord - Verran er det beste stedet på jord.

Vi spiller fotball, stort og smått. Dette synes vi er flott.

Sammen er vi gode nok.

Blomster, bøker- alt er flott.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport