Du er her: Hjem 

Søknadsfrist 1. august 2016

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Søknadsskjema med dokumentasjon på inntekt sendes Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm.

Søknadsskjema med utfyllende informasjon, finner du her.

Offentlig høring- Risiko- og sårbarhetsanalyse for Verran kommune

Alle kommuner er med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven § 14 pålagt å ha en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse jf. § 14 i sivilbeskyttelsesloven.

Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse

"Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet".

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysen.

Verran kommune har utarbeidet en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt. For at kommunen skal få et best mulig grunnlagsmateriale å arbeide videre med, sendes ROS- analysen på høring og offentlige instanser tilskrives direkte. Det er ikke noe lovkrav til slik høring, men den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 

Høringsperiode er 15.6-30.6.2016

Høringsinnspill/  uttalelser sendes til Verran kommune, Liaveien 1 7790 Malm, eller til postkasse@verran.kommune.no

Høringsinnspill/ uttalelser vil bli tatt med i den videre behandlingen av saken.

 

Saksdokumenter

  • Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse for Verran kommune

  • Vedlegg – Analysedel

  • Vedlegg – Produktmatrise og tiltaksliste

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2016.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

Kommunereform

Logo  07417 Bestillingstransport