Du er her: Hjem 

Eiendomsskatteliste 2017

I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i Verran Servicekontor i tre uker fra 01.03.2017. Eiendomsskatten er på 7 promille av eiendomsskattetaksten for alle eiendommer.

Skatteyter kan fremsette klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

 

Eventuell klage sendes skriftlig til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm innen 14.04.2017.

Mønstring i Verran er 4. mars i Verraparken

UKM

1.desember åpner påmeldingen til UKM 2017. UKM (Ung kultur møtes) er en åpen arena hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk.

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2019 og årsbudsjett 2017

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-19 og årsbudsjett for 2017  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 30.11. – 14.12.16.

Eventuelle merknader kan sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller postkasse@verran.kommune.no innen 14.12.16.

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2017 - 2019 og budsjett for 2017

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 -19.  Første året i økonomiplanen er neste års budsjett. Rådmannen sin oppgave er å utrede mulige tiltak og å peke på forslag til løsninger fram til politisk behandling, slik at kommunestyret har de beste forutsetninger for å beslutte og å vedta endelig budsjett- og økonomiplan. Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 15. desember 2016.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Fv. 193

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen igangsetting av reguleringsarbeid for 2 parseller på fv. 193 Verrabotn–Meltingen (Sørvågen og Prestvågelva). Planarbeidet utføres av Statens vegvesen. Hensikten med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag for å kunne bygge ny veg med bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Informasjon om prosjektet FV 17 og FV 720 Dyrstad-Sprova-Malm

Statens vegvesen legger ut faginformasjon og nyheter om prosjektet på følgende side på vegvesen.no:

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv17fv720steinkjerverran

Regler for sikring av hunder

Kommunen har fått henvendelse som gjelder båndtvang for hund og her refereres til hvilke regler som gjelder. Båndtvang etter hundeloven gjelder i tiden fra og med 1. april til og med 20. august. I dette tidsrommet skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Pressemelding 21.6.2016

Advarer mot uvettig bålbrenning

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av sankthans.

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2016.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.