Du er her: Hjem 

Ekstra bredbåndsatsing 2017 - bedre mobil- og bredbåndsdekning for næringslivet i Nord-Trøndelag

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har stilt til disposisjon 5 mill kr til en ekstra satsing på utbygging av bredbånd og mobil i Nord-Trøndelag. Dette kommer i tillegg til 8 mill som tidligere i 2017 er brukt til blant annet ny kystfiber.  

Målet med satsningen er å bidra til bedre mobildekning og bredbåndstilbud for næringslivet i Nord-Trøndelag. Hvis søknaden i tillegg til å være positiv for næringsliv også forbedrer bredbåndstilbudet til husstander teller dette positivt. Bredbåndstilførsel inn til områder som vil utløse kommersiell bredbåndsutbygging kan også støttes.

 

Verran kommune ønsker innspill på aktuelle mobil- og bredbåndsprosjekter som kan være aktuelle fra næringslivet i Verran.

Søknaden skal sendes inn til Verran kommune på e-post: postkasse@verran.kommune.no,  innen 3. juli 2017.

Hageavfall

Skal du levere hageavfall bringes dette til Tjuin

Se skilting for HAGEAVFALL.

Trivselreiser høsten 2017

Påmeldingene til årets Trivselsreiser er godt i gang.  Til høsten kan man velge mellom to forskjellige avganger og to forskjellige bosteder.  Reisene går til Kypros.

4 sykepleiere, innleid fra Steinkjer Kommune, blir reisefølge under turene – 2 på hver tur.

Les mer her eller på www.vitalreiser.no

Kulturprisen 2017 - Frist for kandidatforslag 26.6.17

Verran kommune sin kulturpris for 2017

Frist for innsending av forslag på kandidater til kulturprisen er 26. juni 2017. Forslag sendes skriftlig, med begrunnelse av kandidatforslag, til Verran kommune.

Kulturprisen ble opprettet med bakgrunn i å få markert den prisbeløntes særskilte arbeid for kulturlivet i Verran kommune. Prisen utdeles av ordføreren i form av et diplom, en sjekk på kr 10 000,-, blomster og en redegjørelse/begrunnelse for prismottakeren. Tildeling av kulturprisen er tillagt Formannskapet jf. delegasjonsreglementet § 3.4.

Årsregnskap 2016

Årsregnskap for 2016 finner du her.

Mønstring i Verran er 4. mars i Verraparken

UKM

1.desember åpner påmeldingen til UKM 2017. UKM (Ung kultur møtes) er en åpen arena hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk.

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2019 og årsbudsjett 2017

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-19 og årsbudsjett for 2017  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 30.11. – 14.12.16.

Eventuelle merknader kan sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller postkasse@verran.kommune.no innen 14.12.16.

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2017 - 2019 og budsjett for 2017

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 -19.  Første året i økonomiplanen er neste års budsjett. Rådmannen sin oppgave er å utrede mulige tiltak og å peke på forslag til løsninger fram til politisk behandling, slik at kommunestyret har de beste forutsetninger for å beslutte og å vedta endelig budsjett- og økonomiplan. Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 15. desember 2016.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Fv. 193

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen igangsetting av reguleringsarbeid for 2 parseller på fv. 193 Verrabotn–Meltingen (Sørvågen og Prestvågelva). Planarbeidet utføres av Statens vegvesen. Hensikten med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag for å kunne bygge ny veg med bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.