Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever | Arbeidsgiver/bedrift | Artikkel

Arbeidsgiverkontroll og veiledning

Skatteoppkreveren skal føre kontroll med at arbeidsgivere og andre som etter skattebetalingsloven har plikt til å foreta trekk, sender meldinger og foretar forskuddstrekk og utleggstrekk i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt.

skatt
Skatteoppkreveren eller den offentlige myndighet som har fullmakt fra skatteoppkreveren, kan foreta bokettersyn hos den som plikter å foreta trekk, og kan herunder kreve fremlagt skattekort, trekkpålegg og andre dokumenter og regnskapsmateriale som har betydning for kontrollen. Med dokumenter menes også elektronisk lagrede dokumenter. Pliktene foran gjelder også elektroniske programmer og programsystemer.
 
Tredjemanns plikter til å gi kontrollopplysninger fremgår av skattebetalingslovens § 5-14