Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning | Barnehager | Artikkel

Barnehagene i Verran

Det er 2 barnehager i Verran, 1 kommunal og 1 privat.

 

Malm oppvekstsenter - Malmen barnehage (kommunal)

Styrer: Kari Britt Berntzen (Konst.)
Telefon: 982 53 435    E-post
 
 

Follafoss barnehage (privat)

Styrer: Ragnhild Mollan
Telefon: 74 15 96 20    E-post
 
Avdelinger: Grønn og Blå

 

En hel barnehageplass koster kr 2 910,- i måneden. Barnehageåret er 11 måneder. Søskenmoderasjonen er 30 % for første søsken og 50 % for andre søsken.

Vi har hatt tilnærmet full barnehagedekning de siste årene. I kommunen finnes det en kommunal og en privat barnehage.

Felles opptak

Verran kommune har felles opptak for begge barnehagene. For å søke bruker du skjemaet under skjema oppvekst og legger ved nødvendige attester/opplysninger innen fristen 1. mars. Søknaden sendes kommunen (vi akseptrer også søknader som er sendt til de enkelte barnehagene)
Opptakskriterier:
  • Barnehagen kan ta imot barn i alderen 0–6 år.
  • Det skal tas rimelig hensyn til at den enkelte barnegruppe skal fungere så godt som mulig.
  • Barn som allerede har en plass skal, så langt det er råd, få videreført denne plassen til påfølgende år. Barn som har størst behov for barnehage skal prioriteres. Herunder skal følgende forhold legges vekt på:
  • Barn med funksjonshemninger skal, så langt det er mulig, og barnet kan ha nytte av oppholdet, ha prioritet ved opptaket, jfr. lovens § 9 og retningslinjene.
  • Barnets behov for omsorg og pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Herunder kommer barn som har vanskelige boforhold eller er fra trafikkfarlige steder.
  • barn med mangelfull mulighet til kontakt og lek med jevnaldrende.
  • barn av enslige forsørgere, eller der begge foreldre er ute i arbeid.
  • familiens sosiale, helsemessige og økonomiske situasjon. Om nødvendig kan det innhentes opplysninger fra sakkyndige (f.eks NAV eller PPT).
 
Klage på vedtak
Det er styrer i barnehagen som fremmer innstilling om opptak overfor administrasjonen. Administrative opptak av barn kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. 4. Rådmannen er klageinstans her.
 
Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
Opptak i barnehagen skjer for ett år regnet fra og med 15. august til og med 14. august året etter. For regler knyttet til oppsigelse vises det til vedtektene.
Søknad om forandring i oppholdstiden avgjøres av styreren. Forandring av oppholdstid, fører til forandring i betalingssatsen.