Barnevernets taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnevern
Barnevern

Taushetsplikt

Barneverntjenesten har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven og barnevernloven

Opplysninger til andre forvaltningsorganer kan bare gis når det er nødvendig for å fremme barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver, eller forebygge vesentlig fare for liv eller helse. Barneverntjenesten kan ikke gi opplysninger ut fra betraktninger om at dette rent generelt vil fremme barnevernets oppgaver. Nødvendighetskravet setter begrensninger for hva barneverntjenesten kan meddele andre forvaltningsorganer.

 
 

Opplysningsplikt

Ny lov av mars 2003 (straffeprosessloven) slår fast at barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til melder, dvs. påtalemyndigheten, om hvorvidt det blir fattet vedtak eller ikke etter at påtalemyndigheten har meldt bekymring til politiet.
  • Barneverntjenesten har også plikt til å gi melding til sosialtjenesten om gravide rusmisbrukere.
  • Barneverntjenesten har også opplysningsplikt/avvergelsesplikt etter straffeloven for å  hindre alvorlige forbrytelser (voldtekt, seksuell omgang med barn , grov legemsbeskadigelse) når en ved pålitelig kunnskap vet at en slik forbrytelse er i ferd med å skje.