Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Plansak | Artikkel

Behandling av planprogram Fv 17/720 utsatt

rv17-logoVegvesenets forslag til planprogram ble behandlet av Verran formannskap i møte 14.12.10, der formannskapet sendte forslaget i retur til vegvesenet. Saken var oppe til ny behandling 11.01.2010.

Utfordrer politisk styringsgruppe for prosjektet

Formannskapet i Verran gjorde 11.01.2010 følgende enstemmige vedtak i saken:

Med bakgrunn i at det foreslåtte planprogram skal utrede tre alternative korridorer nord for Hjellbotn,og at disse ikke er i overenstemmelse med det vedtatte forprosjekt, utsettes behandling av planprogrammet inntil formannskapets behov (pkt. a og b som angitt nedenfor) er avklart.

Formannskapet i Verran ber om:

a) At den politiske styringsgruppe for FV 17/720 utfordres til å fastslå i vedtak at FV 17 skal planlegges sør for Hjellbotn

b) At alternativene A1, A2 og A3 ikke utredes da de ikke inngår i planlagte prosjekt

Verran er tydelige på at Fv 17/720 må planlegges utbygd slik at disse svarer på de utfordringer og behov Verran har, med en effektiv kommunikasjonsløsning både nord og sør for Verran.

Saksframlegg og protokoll for saken ligger her.

Forslaget til planprogram

Forslaget til planprogram slik det er fremmet av Statens vegvesen finnes her.

Et kart som viser foreslåtte traseer finnes her