Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Forurensing og miljø | Artikkel

Bilvrak, utrangerte kjøretøy og deler

Ill BilvrakVerran kommune får med jevne mellomrom henvendelser ang. lagring av utrangerte kjøretøyer, huggerivirksomhet (bildemontering) og annen forsøpling på boligeiendommer. Kommunestyret vedtok en budsjettkommentar den 10.12.09 som peker på bilvrak som et forsøplings- og forurensningsproblem flere steder i kommunen, og at det er ønskelig å få gjort noe med denne situasjonen.

Nevnte budsjettkommentar ble foreslått av Bygdalista, ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer og lød:

Verran kommune ”drukner” i hensatte bilvrak på private eiendommer og bilvrakene er også å finne på kommunal eiendom. Her skal Verran kommune gjøre det som overhode er mulig for å få ryddet opp i dette i 2010. Her kan forurensningsloven benyttes - forsøpling og forurensning.Verran kommune kan også få bistand fra fylkesmannen om hvilke sanksjonsmuligheter som kan benyttes når pålegg ikke blir etterfulgt på private eiendommer.

Gjennom nytt rundskriv tilknyttet forurensningsloven (2009) har kommunen fått utvidet myndighet i forurensningssaker som gjelder kjøretøyer. Mellom anna er det ikke lenger behov for å vurdere om kjøretøyet utgjør en forsøpling, utrangerte kjøretøyer (uregistrerte) blir automatisk vurdert som en potensiell forurensningskilde om de ikke er dokumentert miljøsanert av godkjent foretak. Ved samme forskriftsendring ble kommunens mulighet til å gi pålegg med tilknytta tvangsmulkt og eventuelt gjennomføre fjerning på eiers regning om pålegget ikke følges, også synliggjort bedre.

Demontering av utrangerte kjøretøyer er konsesjonsbelagt virksomhet, dvs virksomhet som skal godkjennes av forurensningsmyndigheten. Slik godkjenning blir kun gitt om virksomheten også er i tråd med reguleringsformålet, dvs at det ikke gis konsesjon for slik virksomhet på boligeiendommer.
Verran kommune vil utover sommeren/høsten ha forsterket fokus på bilvrak-problematikken, jfr kommunestyrets budsjettkommentar. Generelt vil toleransegrensa for utvendig lagring av uregistrerte kjøretøyer være meget lav. Uregistrerte kjøretøyer som skal tas vare på forventes lagret i garasje el. lign. For lagring av delvis demonterte/skadede kjøretøyer under åpen himmel vil det være tilnærmet nulltoleranse om ikke det aktuelle området er regulert til verkstedformål. Eventuelle befaringer vil bli varslet på forhånd så grunneier får anledning til å være tilstede.
Verran kommune oppfordrer alle som har utrangerte kjøretøyer stående, om snarest å levere disse til godkjent mottak. Nærmeste godkjente gjenvinningsanlegg for kasserte kjøretøyer er hhv Verdal og Skage i Namdalen. I de fleste tilfeller vil vrakpanten dekke transportutgiftene eier måtte få.
Rundskrivet med utvidet delegering fra MIljøverndepartementet finnes her.
 Kontaktperson for forurensningssaker i Verran kommune er: 
Fagsjef Plan og utvikling Per Morten Bjørgum, tlf. 982 53 427, e-post