Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA kan benyttes når brukeren har et omfattende behov for tjenester.
 
For brukere som har heldøgns opphold i institusjon, vil det normalt være lite aktuelt med brukerstyrt personlig assistent. Det samme gjelder for personer som bor i omsorgbolig med heldøgns omsorg. Unntak kan være når han/hun er i ferd med å flytte ut av institusjon eller bolig der det kan være hensiktmessig med en gradvis endring i bolig og/eller tjenestetilbud.
 
 
Målet for BPA:
Gi bistand til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen og bistand i å opprettholde et tilfredsstillende aktivitetsnivå på fritiden. 
 
Tjenesten bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape ett godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet.
 
 
Hvem kan få BPA?
Søkere som har behov for omfattende og koordinerte tjenester, men som likevel har ressurser og ønske / behov for et aktivt uavhengig liv kan få sine tjenester organisert med ordningen BPA.
 
Du må være i stand til å være arbeidsleder, kunne ha ressurser og egen innsikt til å ha ett aktivt liv i og utenfor hjemmet. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av arbeidsplan samt sette deg inn i aktuelt lovverk for deg og dine ansatte. I særlige tilfeller kan arbeidslederrollen delegeres til nærmeste pårørende eller hjelpeverge. Det forventes at du gir beskjed til din saksbehandler om endringer i ditt bistandsbehov o.l.
 
All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til din helsesituasjon og dine sosiale forhold. Behovet vurderes fortløpende.
 
   
Hvordan få tjenesten?
  • Søknad sendes skriftlig til Verran kommune. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt / samtykke.
  • Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk innen 3 uker etter at tjenesteenheten har mottatt søknaden. Vedtak på søknaden skal foreligge senest 4 uker etter at kommunen mottok søknaden. Hvis denne fristen ikke kan overholdes, får du beskjed om det og hvorfor.
  • Hvis du får innvilget BPA, vil det i det skriftlige vedtaket stå, hva du får hjelp til, omfang, oppstartdato og betaling for tjenesten. Betalingssatser følger de kommunale vederlagssatsene for hjemmehjelp.
 
For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det av deg:
  • At du godtar tilrettelegging i ditt private hjem, etter kommunens vurdering av hjemmet som arbeidsplass.
  • Du gir nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov.
  • Du gir beskjed dersom dine behov endres.
  • Du er til stede når assistenten kommer.
  • Assistentene møtes med respekt, både av bruker og pårørende
  • For evt. praktisk bistand i hjemmet: At du har rengjøringsmateriell som mopp og miljøkluter, rengjøringsmidler, vaskehansker, støvsuger, vaskemaskin og toalettbørste tilgjengelig og i orden.

 

Viktig å huske på:
- Bistandsyter har taushetsplikt.
- Bistandsyter kan ikke diskutere andre tjenestemottakere eller ansatte
- Bistandsyter kan ikke motta gaver eller pengebeløp.
- Hjemmet ditt blir vurdert som arbeidsplass for kommunale arbeidstakere ut ifra arbeidsmiljøloven
- Du skal behandles med respekt og høflighet av de som kommer hjem til deg for å yte tjeneste.
 
 
Lovgrunnlag:
BPA tildeles etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.v. Dersom du ønsker å klage på vedtaket om tildelte tjenester er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes tjenesteenhetsleder som har fattet vedtaket. Klageinstans er Fylkesmann.
 
Alle kommunale ansatte jobber etter Lov om arbeidsmiljø. Den gjelder også i private hjem.