Du er her: Hjem > Artikkel

Bruksendring fra bolig (helårsbolig) til fritidsbolig

Ill signatur  300

Verran kommune mottar for tiden endel henvendelser angående bruksendring av (tidligere) boliger til fritidsboliger. Det er derfor utarbeidet en enkel veiledning for slike saker.

Krav om bruksendring

For at bygninger som er registrert som helårsbolig lovlig skal kunne benyttes som fritidsbolig, må det godkjennes en søknad om bruksendring jfr plan og bygningsloven § 20-1 pkt d.

Bruksendring gir også grunnlag for å endre renovasjonsgebyr mv fra bolig til fritidsbolig.

Dispensasjoner

Det vil ofte være nødvendig å søke om dispensasjon fra dagens tekniske krav til byggverk for å få godkjent en eldre bolig som fritidsbolig. Dette siden dagens krav til fritidsboliger mht blant annet isolering ikke nødvendigvis oppfylles av eldre boliger.  Som regel er det kurant å få slik dispensasjon.

Dersom det nye bruksformålet (fritidsbolig) ikke er i tråd med gjeldende plan (kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan) må det også søkes dispensasjon for dette. Slik dispensasjonssøknad fordrer høring til regionale myndigheter og politisk behandling av søknaden. Saksbehandlingstiden blir dermed noe lenger.

Kryss av i blankett 5175 for aktuelle dispensasjoner, og redegjør i eget vedlegg til søknaden for begrunnelsene for dispensasjonssøknaden.

Krav til søknaden

Ordinære byggesaksskjema benyttes, og følgende skjema sendes kommunen:
5174      Søknad om tillatelse til tiltak
5175      Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
5155      Opplysninger gitt i nabovarsel (kopi av nabovarsel)
5156      Kvittering for nabovarsel
 
Vedlegg til søknaden:
Redegjørelse/begrunnelse for dispensasjonssøknad fra tekniske krav til byggverk
Redegjørelse/begrunnelse for dispensasjonssøknad fra planformål (om det søkes om slik)

Ansvarlig søker

For søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig godkjenner kommunen normalt at eier selv står som ansvarlig søker. For andre bruksendringsformål må normalt ansvarlig foretak benyttes.

Kostnader

Det må betales behandlingsgebyr for bruksendringssøknaden. I 2013 er gebyret kr. 1550,- , i tillegg kommer for dispensasjonsbehandling kr. 3.100 (uten høring) eller kr. 6.200 (med høring).

Virkninger av bruksendring

Bolig som er godkjent endret til fritidsbolig vil det være vanskelig å endre tilbake til bolig igjen. Dette siden tekniske krav til boliger vurderes strengere enn for fritidsboliger.

Eiendomsskatt takseres annerledes for fritidsboliger enn for boliger. Det må således påregnes noe økt eiendomsskatt som følge av bruksendringen. Hvor mye vil variere fra eiendom til eiendom.

Renovasjonsgebyret er lavere for fritidsbolig enn for bolig/helårsbolig.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport