Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Byggesak

Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer på din egen eiendom uten å søke

Nye byggeregler

1. juli 2015 trer nye byggesaksregler i kraft. Målet er at det skal bli enklere, billigere og raskere for deg å bygge på din egen tomt.

Du har selv ansvaret for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Hvilke søknadsskjema og vedlegg??

Skjema for byggesak finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Kartutsnitt kan skrives ut fra kommunens kartportal.

Søknad om byggetillatelse

Søknadspliktige tiltak deles nå i to kategorier:

  1. Søknader der det ikke kreves ansvarlig søker (ansvarlig foretak)
  2. Søknader der det kreves ansvarlig søker (ansvarlig foretak

 

Ill byggeregler1_150x100

Selvbyggere

Hovedregelen er at lokal godkjenning av ansvarsrett kun skal gis til foretak. Imidlertid åpner pbl. § 23-8 andre ledd for at det kan gis ansvarsrett til tiltakshaver for å bygge egen bolig eller fritidsbolig.

CB033964

Endringer i søknadsplikt for våtrom

Fra 1. januar 2012 er det i de aller fleste tilfeller ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt bad eller pusse opp bad i enebolig eller hytte. Dersom arbeidene er innenfor egen bruksenhet er det heller ikke søknadsplikt for bad i tomannsboliger, rekkehus eller blokker.
Ill byggeregler1_300x199

Lov om planlegging og byggesaksbehandling trer i kraft

Nye byggeregler fra 01.07.2010

I ny plan- og bygningslov, bygningsdelen, er det en del endringer som også vil få betydning for selvbyggeren ved levering av byggesaker etter 01.07.10.

For selvbyggeren er den viktigste endringen at alle tiltak er søknadspliktige etter denne dato. Tidligere skjema "Melding om tiltak" skal ikke lenger brukes. Inntil videre benyttes "Søknad om tillatelse til tiltak" i alle saker. Nye skjema er under utarbeidelse.

Selv om meldingssystemet forsvinner, vil det få liten betydning for de fleste saker. Saksbehandlingstida og gebyrene vil være som før.
Hammer. Foto: Hanne Strypet

Byggesaksbehandling

Har du byggeplaner på eiendommen din? Her finner du en innføring i byggesaksreglene og veiledning ved søknad.