Transport for funksjonshemmet, nasjonal forskrift § 5b

Etter nasjonal forskrift § 5b kan det innvilges dispensasjon for transport av personer med funksjonshemming/varig nedsatt bevegelsesevne. Søknader etter denne paragraf må dokumenteres enten med kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede eller med legeattest som dokumenterer funksjonshemmingen, helst på kommunens eget skjema for slik attest.

Kommunestyret har i retningslinjer for motorferdsel vedtatt 25.11.2010 fastsatt følgende:

"Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema (Lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. 

For at søknader skal behandles etter § 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 

§ 5 b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. 

Dispensasjoner etter § 5b gis for maks 12 turer tur/retur per vintersesong og søker. Det skal føres kjøreseddel som medfølger dispensasjonen".