Transport av ved, nasjonal forskrift § 5e

Transport av ved på egen eiendom og til fast bopel

Transport av ved på egen grunn til fast bopel er hjemlet direkte i motorferdselloven, og er følgelig ikke søknadpliktig.

Transport av ved på annen manns grunn

Vedtransport som skjer på annen manns grunn og/eller til annet sted enn fast bopel, er ikke tillatt uten dispensasjon fra motorferdselloven.

Det er normalt kurant å få dispensasjon for transport av ved, eksempelvis i forbindelse med kjøp av ved på rot.

§ 5e dekker ikke transport av ved(sekker) fra bilveg til hytte- dette dekkes av § 5c transport av bagasje og utstyr til hytte eller § 5a leietransport.