Du er her: Hjem | Tjenester | Gebyrer og betalingssatser | Artikkel

Egenbetaling for tjenester fra helse, rehabilitering og omsorg i Verran kommune

Satsene er sist oppdatert pr. 01.01.2017

Hjemmehjelp

Prisene justeres hvert år etter endring i G fra folketrygden.
 
 
Inntektsnivå 00,00 (Inntil 2G) 

180136 (2G-3G) 

270204(3G – 4G)

360272
(4G – 5G)

450340
(Over 5G)

Enhetspris (time)

200,-

330,-

330,-

330,-

330,-

Startabonnement

1

3

4

8

11

Beløp

200,-

990,-

1 332,-

2 664,-

3 663,-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempler:
Husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag inntil 2G (kr. 180136,-)
Abonnementspris 200,- pr. måned uavhengig av antall timer hjemmehjelp

Husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag mellom 2 - 3G (kr. 270204,-)
Timepris 330,- kr/time. Ved 3 eller flere timer pr måned abonnementspris 990,- pr. måned.

Husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag mellom 3 - 4G (kr. 360272,-)
Timepris 330,- kr/time. Ved 4 eller flere timer pr måned abonnementspris 1 332,- pr. måned.

Husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag mellom 4 - 5G (kr. 450340,-)
Timepris 330,- kr/time. Ved 8 eller flere timer pr måned abonnementspris 2 664,- pr. måned.

Husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag over 5G (kr. 450340,-)
Timepris 330,- kr/time. Ved 11 eller flere timer pr måned abonnementspris 3 663,- pr. måned.
 

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie er en vederlagsfri tjeneste og gratis for tjenestemottaker.
 

Trygghetsalarm
For trygghetsalarm betales en egenandel på kr. 200,- pr måned.
 

Middag
Middag bringes til hjemmeboende brukere etter søknad og koster kr. 82,- pr. porsjon levert bosted. Pris er uavhengig av porsjonsstørrelse og bosted i kommunen.
 

Vask av tøy
Etter søknad kan tjenesten vask av tøy tildeles. Tjenesten koster kr. 500,- pr. måned.
 

Korttidsopphold sykeheimen
Egenbetaling for korttidsopphold i sykeheimen følger av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011-12-16 nr. 1349, og er i dag på kr. 155,- pr. døgn. Dag-/nattopphold kr 80,- pr opphold.
 

Langtidsopphold sykeheimen
Egenbetaling for langtidsopphold i sykeheimen følger av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011-12-16 nr. 1349. Vederlaget fastsettes etter en særskilt beregning i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av beboerens inntekter mv.
 

Avlastning
Avlastning er en vederlagsfri tjeneste og gratis for tjenestemottaker.
 

Opphold ”Bratreit” bofellesskap, Verran helsetun
For opphold på ”Bratreit” bofellesskap ved Verran helsetun er egenbetalingen kr. 3.460,- pr. måned for full kost. I tillegg kommer husleie/vask på kr 6 000,- pr mnd.
 
Egne satser for leie av trygde- og omsorgsboliger.