Du er her: Hjem | Tjenester | Gebyrer og betalingssatser | Artikkel

Eiendomsskatt, tillegg til retningslinjer

Tillegg til  ”Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i Verran kommune” vedtatt i skattetakstnemnda i møter 25. februar 2005 og 2. mars 2005

 
Dette dokumentet er vedtatt i skattetakstnemnda i møte 12. januar 2007 med endring i møte den 22. mai 2007.
 
 
1.   Bakgrunn
Eiendomsskatteloven er endret med virkning fra og med skatteåret 2007. Med bakgrunn i denne lovendringen, har kommunestyret i Verran kommune vedtatt å utvide skattesonen slik at det utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Unntatt fra dette er eiendommer som etter lovens § 5 og § 7 helt eller delvis er fritatt for eiendomsskatt.
 
Fra skatteåret 2005 foreligger det takst på eiendommene innenfor skattesonene Malm og Follafoss. Denne taksten opprettholdes. For eiendommer innenfor disse to skattesonene som har gjennomgått endringer som medfører retaksering, gjennomføres denne. For eiendommene i den utvidete skattesonen, takseres disse med utgangspunkt i 2005-nivået.
 
Skattetakstnemnda fastsetter takstene på eiendommene. Disse blir stående i 10 år regnet fra skatteåret 2005. Kommunestyret fastsetter skattenivået og hvilke eiendommer som skal få fritak fra eiendomsskatt i medhold av § 7 i eiendomsskatteloven. Dette skjer gjennom fastsetting av skattenivå og bunnfradraget. Dette kan endres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.
 
Dette dokumentet tar opp rammer og retningslinjer for taksering i det nye skatteområdet som ikke er behandlet i det opprinnelige dokumentet. Rammer og retningslinjer i dette dokumentet fraviker ikke opprinnelige rammer og retningslinjer, men utdyper forhold som ikke er tatt opp i opprinnelig dokument. Det gjelder først og fremst
  • Bruk av sonefaktorer i nytt område
  • Rammer og retningslinjer for taksering av fritidsbebyggelse
  • Rammer og retningslinjer for håndtering av fritak etter § 5 i eiendomsskatteloven.
 
2.   Sonefaktorer:
Med utgangspunkt i eiendomsskatteloven, innføres sonefaktor i områdene utenfor tettstedene Malm og Follafoss slik:
 

Sonefaktor 1,0
Fritidseiendommer med fritidsbolig
Sonefaktor 1,3
Bolig og næringsbygg i grunnkretsene Verrabotn (0206) og Sela/Sandseter statsallmenning (0201)
Sonefaktor 0,8
Bolig og næringsbygg i alle andre områder
Sonefaktor 0,9

 
Verran kommune er en populær hyttekommune, med fritidsbebyggelse både i fjellområdene og langs fjorden. Fritidseiendommer omsettes til en høyere pris enn bolig og næringseiendommer i tettstedene Malm og Follafoss.
 
 
3.   Fritidseiendommer:
Eiendommer med fritidsboliger skal takseres. Dette gjelder for eksempel hytter, sommerhus, landsteder. Fritidsbolig nyttes ikke som permanent bolig. I GAB inngår bygningene i byggtypene 161, 162 og 163.
Seterhus, rorbuer, koier og lignende (byggtypeserie 170) som benyttes som hytte/fritidsbolig, beskattes som sådan.
 
Gjennomsnittsverdien av fritidsboliger er satte til 2 800 kr pr m2. Denne verdien er satt for bygninger uten innlagt strøm, vann og avløp, og uten vegatkomst vinter og sommer. For eiendommer som har en eller flere av disse fasilitetene, økes taksten med faktorer fra           0,1 – 0,6.
 
Når det gjelder korrigering av indre faktor for standard og kvalitet på bygninger, følger en samme retningslinjer som i opprinnelige rammer og retningslinjer.
 
 
4.   Garasje, uthus og anneks
Byggtype 182 omfatter garasje, uthus og anneks knyttet til fritidsbolig. Sjablonverdien for denne bygningstypen er satt til 620 kr/m2 BRA. Kun bygningenes hovedplan skal beskattes.
 
 
5.   Landbrukseiendommer:
Etter endringene i eiendomsskatteloven, skal land- og skogbrukseiendommer fritas for eiendomsskatt med unntak av våningshus/kårbolig med tilhørende garasje og tomt. (Begrepet ”trønderlån” som er brukt i tidligere retningslinjer, utgår.) Skattetakstnemnda setter tomtestørrelsen som skal takseres til 1000 m2 når taksten skal beregnes.P.g.a. at bolighusene ikke er fritt omsettelige beskattes bare bygningenes hovedplan.
 
Reindrift behandles på samme måte som landbruk.
 
 
6.   LNF-områder:
Ubebygde eiendommer i områder som er regulert til LNF-områder, vurderes som jordbruks- og skogbruksområder og fritas for eiendomsskatt. For boliger, fritidseiendommer eller næringseiendommer i områder regulert til LNF-områder, skal disse eiendommene takseres. For bebygde eiendommer uten angitt tomtestørrelse settes tomta til 1000 m2 per bygning.
 
For eiendommer med tinglyst punktfeste takseres ett mål som selveiertomt per punktfeste.
 
For bygninger der det ikke er tinglyst festekontrakt, blir eiendomsskatten pålagt eier av bygningene. Dersom det ikke er kjent hvem som er eier av bygningene, blir eiendomsskatten pålagt grunneier.
 
 
7.   Større tomter:
 
For eiendommer med større tomteareal utenfor LNF-områder og som ikke drives som skog-/landbrukseiendommer, legges maksimalt 3 mål tomteareal til grunn for takseringen.
 
 
8.   Nausttomter:
 
Nausttomter fritas for eiendomsskatt.