Du er her: Hjem > Artikkel

Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester

Vederlag  Helse- og omsorgsdepartementet har i Rundskriv I-1/2009 gjort endringer i egenandeler mv. for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Dette gjelder vederlag for korttidsopphold i institusjon og egenandeler for hjemmetjenester.

Med bakgrunn i St. prp. nr. 1 (2008-2009) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. (FOR 1995-04-26 nr 392):

For korttidsopphold endres egenandelen fra kroner 118 til kroner 121 per døgn.
For dag- og nattopphold endres egenandelen fra kroner 59 til kroner 61 per dag/natt. 
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 6200.
 
Samtidig gjøres det følgende endringer i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. (FOR 1992-12-04 nr 915):

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G endres fra kroner 150 til kroner 155 .  Det er ikke gjort endringer i betalingssatsene der hushodningens inntekt overstiger 2 G.

Endringene er gjort gjeldende fra 1. januar 2009.

Oppdaterte betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester i Verran kommune finner du ved å følge denne lenken.

Hele rundskrivet kan du lese på departementets nettsider (pdf).

 

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport