Du er her: Hjem > Artikkel

Miljøverndepartementet har vedtatt endringer i motorferdselregelverket:

Endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag

Illustrasjon scooterMiljøverndepartementet har sendt ut rundskriv som redegjør for endringene i nevnte forskrift av 26. juni 2009.

Endringene i kortversjon

Endringene er i hovedtrekk:

  • Naturmangfoldlovens §§ 8,9,10, 11 og 12 skal hensyntas ved skjønnsutøvelsen
  • Ny § 3 første ledd pkt i) gir hjemmel for motorferdsel som akutt- tiltak for å unngå viltpåkjørsler mv langs veg og bane
  • Ny § 5 første ledd pkt f) gir hjemmel for gruppeturer etter særskilt tillatelse
  • Ny § 5a hjemler motorferdsle i forbindelse med utmarksnæring

Hensyntakelse av naturmangfoldloven

Hensyntagen av naturmangfoldlovens §§ tilsier følgende:

  • § 8 - All offentlig myndighetsutøvelse skal være kunnskapsbasert
  • § 9- Føre- var prinsippet skal legges til grunn
  • § 10- Samla belastning og økosystemtilnærming legges til grunn
  • § 11- Kostnadene ved miljøforringelse bæres av søker
  • § 12- Miljøvennlige teknikker og metode

Kort oppsummert medfører endringen at saksbehandlingen av motorferdselsaker, spesielt etter forskriftens § 6, blir langt mer omfattende enn tidligere.

Ny § 3 første ledd pkt i)

Bestemmelsen gir hjemmel for akutt-tiltak i form av motorferdsel for å unngå viltpåkjørsler på veg og bane.

Ny § 5 første ledd pkt f)

Bestemmelsen åpner for at helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner kan søke om å få benytte snøscooter ved gruppeturer til bestemte mål for beboere, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Det kan kun gis tillatelse til turer til bestemte mål og ikke til ren rekreasjonskjøring.

Rundskrivet er spesifikk på at tillatelse kun kan gis til "..helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner som har som hovedmål å hjelpe andre mennesker, f.eks Røde Kors, Lions, Rotary o.l. Tillatelse kan ikke gis til idrettslag, snøskuterklubber og andre lignende medlemsorganisasjoner og heller ikke til mer løselig organiserte lag, grupper eller til familier".

Ny § 5a- motorferdsel i utmarksnæring

Denne bestemmelsen gir hjemmel for transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Herunder hører drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport