Du er her: Hjem > Artikkel

Godt regnskapsmessig resultat for Verran kommune i 2018

Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2018 ble på 3,8 millioner kroner.

Kommunen har hatt vesentlig mindreforbruk i forhold til budsjett innenfor voksenopplæring/flyktningetjenesten, barnevern og NAV. Det har også vært mindreforbruk innenfor politisk virksomhet og administrasjon. Helseundersøkelsen i Trøndelag, som kommunen fikk kompensasjon for å gjennomføre, ga et overskudd på vel kr 600.000. De største økonomiske utfordringene er knyttet til pleie- og omsorgstjenesten der man har hatt et merforbruk på 3,9 mill. kr. Det er også utfordringer innenfor eiendomsforvaltningen der man har måttet utgiftsføre tapte leieinntekter og dekke husleie i ledige boliger. Dette dekkes imidlertid inn gjennom positive resultater innenfor andre enheter og økt skatteinngang.

De frie inntektene (skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt) ga merinntekter på til sammen 2,8 millioner kroner. Den sterke veksten i skatteinntektene har vært rapportert gjennom fremlagte budsjettavviksanalyser i andre halvår 2018. Merskatteveksten i 2018 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.

Kommunens pensjonskostnader viser kr 300.000 i mindre utgift i 2018 sammenlignet med budsjett. Netto kapitalutgifter (renter og avdrag) viser et merforbruk på kr 250.000.

Det samlede regnskapsmessige mindreforbruket gjør det mulig å styrke kommunens økonomiske buffer ut over det som er avsatt til disposisjonsfond pr. 31.12.18 (9,9 mill. kroner). Netto driftsresultatet for 2018 er på 3,4 mill. kroner som utgjør 1,3 % av kommunens samlede driftsinntekter. Statlige myndigheter anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør minimum utgjøre 1,75 % over tid. Kommunen investerte 34 mill. kroner i bygg og anlegg i 2018.

Kommunens årsrapport for 2018 ferdigstilles i løpet av mars måned.

Regnskap og årsrapport for 2018 behandles av kommunestyret i møte 29.05.19 etter forutgående behandling i kontrollutvalg og formannskap.

 

Torunn Austheim
rådmann

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport