Hjemmehjelp

Målet for hjemmehjelpstjenesten:
 • Gi hjelp / opplæring til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.
 • Hjemmehjelpstjenesten bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape ett godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet.
kopper og kar
 
Hjemmehjelp
982 53 418
 
Arbeidstid man-fre 08.00-15.00
 
 
Hvem får tjenesten?
All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til din helse. Behovet vurderes fortløpende.
 
 
Hva omfatter tjenesten?
 • Renhold
 • Vask av vinduer og skifting av gardiner inntil to ganger årlig
 • Lufting av gulvtepper inntil to ganger årlig
 • Oppvask for tjenestemottaker (ikke etter gjester o.l.)
 • Vask av klær ved behov. Ikke sengetøy etter besøkende.
 • Transport av klær tur/retur vaskeriet ved Verran helsetun
 • Stryking av klær i begrenset omfang
 • Vask av kjøleskap ved behov
 • Rehabilitering / opplæring.
 
Det skal i hovedsak ikke ytes hjelp til:
 • Hovedrengjøring
 • Stryking og rulling av tøy
 • Baking
 • Forflytte store/tunge tepper og møbler
 • Opprydding og vask etter gjester/pårørende
 • Rengjøring etter håndverkere, og ved flytting
 • Pussing av sølv, kobber og messing
 • Vask av klær/rom til hjemmeboende barn/ungdom
 • Bistand til handling av klær
 • Ta ut penger og betale regninger
 • Snømåking, vedbæring, plenklipping
 • Være ledsager til lege, sykehus, tannlege osv.
 
Det gis vanligvis ikke hjemmehjelp:
 • På helligdager, når du er bortreist og når du har besøk.
 
Hvordan få tjenesten?
 • Søknad skjer skriftlig til Verran kommune. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt.
 • Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk innen 3 uker etter at tjenesteenheten har mottatt søknaden.
 • Vedtak på søknaden skal foreligge senest 4 uker etter at kommunen mottok søknaden.
 • Hvis du får innvilget hjelp, vil det i det skriftlige vedtaket stå, hva du får hjelp til, omfang, oppstart uke og betaling for tjenesten.
 
 
Brukergaranti:
Vi garanterer at du får den hjelp i hjemmet som er bestemt i det skriftlige vedtaket (forvaltningsvedtaket). Må denne avtalen endres, skal du ha beskjed pr. telefon i god tid,- senest dagen før, for da å avtale et nytt tidspunkt.
 
Hvis det oppstår akutt sykdom hos hjemmehjelpen, og det ikke er mulig å skaffe en vikar på kort varsel, garanterer vi at du skal få hjelp innen én uke hvis du selv ønsker det.
 
 
For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det av deg:
 • At du gir nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov
 • At du gir beskjed dersom dine behov endres
 • At du er til stede når hjemmehjelpa kommer
 • At du gir beskjed senest dagen før til kontoret som administrerer hjemmehjelpa, dersom du har behov for å endre den inngåtte avtalen. Beskjed gis mellom kl. 08.00 og 14.30.
 • At personalet møtes med respekt, både av bruker og pårørende
 • At boligen ikke er overmøblert
 • At husdyr som kan være til sjenanse skal være fastbundet eller i bur mens hjemmehjelpen er tilstede
 • At det ikke røykes mens hjemmehjelpen er tilstede
 • At du har tilfredsstillende rengjøringsmateriell som mopp eller vaskestaur med langt skaft samt tilhørende mopper/kluter/tuer, rengjøringsmidler, vaskehansker, støvsuger, vaskemaskin og toalettbørste tilgjengelig og i orden.
.
Viktig å huske på:
 • Hjemmehjelpa kan ikke motta gaver eller pengebeløp
 • Hjemmehjelpa kan ikke diskutere andre tjenestemottakere eller ansatte
 • Hjemmehjelpa har taushetsplikt
 • Hjemmehjelpa informerer sin leder om forhold hos deg, der det er nødvendig for at du skal få en god tjeneste
 • Du kan kreve at de ansatte legitimerer seg
 • Du skal behandles med respekt og høflighet av de som kommer hjem til deg for å yte tjeneste
 
Lovgrunnlag:
Hjemmehjelp tildeles etter Lov om sosiale tjenester. Dersom du ønsker å klage på vedtaket om tildelte tjenester er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Verran kommune. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.