Hjemmetjenesten

Målet for hjemmesykepleien:

 • Gi pleie og omsorg i eget hjem til de som har akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming, - forebygging, opplæring, rehabilitering og lindrende behandling ved livets slutt
 • Hjemmesykepleien bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape ett godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet

 

 

måling av blodtrykk
Vakttelefon
982 53 456 (døgnbemannet)
Vakttelefon
982 53 460 (døgnbemannet)
 
Hvem får tjenesten?
Den som bor eller midlertidig oppholder seg i Verran kommune har rett til nødvendig helsehjelp i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene § 2 -1. Tjenestene tildeles i henhold til samme lov §§ 1-2 og 1-3.
 
All hjelp tildeles etter individuell sykepleiefaglig / vernepleiefaglig vurdering, hvor det tas hensyn til din diagnose, funksjonsnivå, sosiale forhold og boforhold.
 
Behovet for tjenesten vurderes fortløpende.
 
 
Hva koster tjenesten?
Hjemmesykepleietjenesten er gratis.
 
 
Hva omfatter tjenesten?
 • Motivere til egenomsorg
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Gi hjelp til riktig ernæring, herunder bistå med å sette opp handleliste og bestille varer
 • Tilsyn, observasjon og vurdering av dine hjelpebehov
 • Behandlende sykepleie
 • Terminal pleie, dvs. pleie til døende, i tett samarbeid med pårørende.
 
Hjemmesykepleien samarbeider tverrfaglig ved behov med ulike instanser med fullmakt fra deg som bruker. De ulike samarbeidspartnere kan være psykiatrisk sykepleier, kreftsykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, helsesøster, tannlege, Hjelpemiddelsentralen, NAV/trygdekontoret, sykehjem, primærlege og sykehus. Har du et omfattende tjenestebehov fra flere ulike instanser kan det, hvis du ønsker det utarbeides individuell plan.
 
 
Hvordan få tjenesten?
 • Søknad skjer skriftlig til Verran kommune, eller ved muntlig henvendelse. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt
 • Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden
 • Det vil bli foretatt et vurderingsbesøk snarest og senest innen 1 uke for å avklare ditt hjelpebehov
 • Hjemmesykepleie kan i spesielle tilfeller tildeles umiddelbart
 • Hvis du får innvilget hjelp, vil det i det skriftlige vedtaket stå, hva du får hjelp til, oppstart uke og perioden vedtaket gjelder for

 

SKJEMA for søknad om hjemmesykepleie (pdf)
 
 
 
For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det av deg:
 • At du gir nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov
 • At du gir beskjed dersom dine behov endres
 • At du er til stede når hjemmesykepleien kommer
 • At du gir beskjed senest dagen før til kontoret som administrerer tjenesten, dersom du har behov for å endre den inngåtte avtalen. Beskjed gis mellom kl. 08.00 og 14.30.
 • At personalet møtes med respekt, både av bruker, pårørende og besøkende
 • At du søker om tekniske hjelpemidler / gjør tilpasninger i boligen som er nødvendig for å kunne gi deg god hjemmesykepleie
 • At husdyr som er til sjenanse skal stå fastbundet eller være i bur mens hjemmesykepleien er tilstede
 • Det oppfordres til at det ikke røykes umiddelbart før eller mens hjemmesykepleien er tilstede
 
Viktig å huske på:
 • Ansatte i hjemmesykepleien kan ikke motta gaver eller pengebeløp
 • Ansatte i hjemmesykepleien kan ikke diskutere andre tjenestemottakere eller ansatte
 • Ansatte i hjemmesykepleien har taushetsplikt
 • Hjemmesykepleien informerer sin leder om forhold hos deg, der det er nødvendig for at du skal få en god tjeneste
 • Du kan kreve at de ansatte legitimerer seg
 • Du skal behandles med respekt og høflighet av de som kommer hjem til deg for å yte tjeneste
 
Lovgrunnlag:
Hjemmesykepleie tildeles etter Lov om helsetjenesten i kommunene. Dersom du ønsker å klage på vedtaket om tildelte tjenester er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Verran kommune. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
 
 
Informasjon:
Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannbehandling til eldre, funksjonshemmede og andre som mottar hjemmesykepleie ukentlig i minst 3 måneder.