Du er her: Hva arbeider PPT med? | Artikkel

Hva arbeider PPT med?

ppt

Arbeid med enkeltsaker

PPT får mange saker henvist med spørsmål om vurdering, veiledning og hjelp til å tilrettelegge utviklings- og opplæringstiltak for barn og unge. Bakgrunnen for en henvisning er ofte at foresatte og/eller barnehage/skole opplever at et barn ikke utvikler og lærer som forventet. Spørsmålet kan være om barnet har sammensatte, emosjonelle og/eller spesifikke lærevansker som hindrer læring. Før henvisning til PPT skal barnehage eller skole ha foretatt de nødvendige undersøkelser selv. (jfr, Oppl §5.4) De skal også ha prøvd ut og vurdert ulike tiltak.

I arbeidet med enkeltsaker har PPT samtaler med barn og foresatte. PPT foretar observasjoner og utredninger, gir veiledning og deltar i ulike typer samarbeidsmøter. Der det foreligger mistanke om utviklingsforstyrrelser viderehenvises saken til andre hjelpeinstanser.
Dersom et barn ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal PPT foreta en sakkyndig vurdering med tilråding. Det er gitt egne regler for sakkyndig vurdering (jfr. Oppl § 5-3). PPTs tilråding er kun rådgivende og ikke bindende for vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.
I Verran kommune er det kommunalsjef for oppvekst som har ansvar for å fatte vedtak om spesialundervisning i skolen og barnehagen.
 

Kompetanse- og organisasjonsutvikling i skole og barnehage

Etter opplæringsloven skal PPT hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen for barn og unge bedre til rette.

Et viktig satsingsområde for Verran er å gi tilpasset opplæring til den enkelte. PP-tjenesten har fått en sentral rolle i dette arbeidet: vi skal styrke skolenes kunnskap og kompetanse innen tilpasset opplæring. Den tradisjonelle klasseromsundervisningen nedtones og skolene oppfordres til å prøve ut nye modeller for organisering og tilrettelegging av læring. Dette fordrer større kunnskap om individuelle forutsetninger og ulikheter i læringsstil og -strategier hos elevene.
Gjennom kurs og nettverk jobber PPT med forebyggende arbeid og utvikling innen områdene: språklige minoriteter, språkvansker, psykisk helse, sammensatte og spesifikke lærevansker og språk og kommunikasjon. Det satses også mye på kompetanseheving for å styrke lese-, skrive-, og matematikkopplæringen i Verran. I barnehagene jobber vi spesielt med språkstimulering.