Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Byggesak | Artikkel

Hvilke søknadsskjema og vedlegg??

Skjema for byggesak finner du på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Kartutsnitt kan skrives ut fra kommunens kartportal.

Generelt for alle søknadstyper

Det skal alltid (for alle søknadstyper) være vedlagt søknaden:

Situasjonsplan (kartutsnitt) med tiltaket inntegnet. Avstander til nabogrense og andre bygninger påføres situasjonsplanen

Tegninger som viser tiltaket i plan og fasader. Tegningene må være i målestokk og ha påført mål (lengder mv)

Søknadspliktige tiltak (§ 20-1)

For disse sakene skal følgende skjema benyttes:
5174 Søknad om tillatelse til tiltak
5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
 
Naboer som varsles skal ha tilsendt/levert
5154 Nabovarsel
 
Skjemaene finner du på nettsida til Direktoratet for byggkvalitet.
 
Dersom tiltaket fordrer dispensasjon fra plan og/eller krav i loven, skal det medfølge begrunnet dispensasjonssøknad som eget brev.
 
Selvbygger etter § 20.1- se egen artikkel

Mindre tiltak (§ 20-2)

For mindre tiltak skal følgende skjema benyttes:

5153 Søknad om tiltak uten ansvarsrett
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
 
Naboer som varsles skal ha tilsendt/levert
5154 Nabovarsel
 
Skjemaene finner du på nettsida til Direktoratet for byggkvalitet.

Saksbehandling og frister

Komplett byggesøknad sendes til Verran kommune, Liavn 1, 7790 Malm, evt på epost til postkasse@verran.kommune.no

Kommunen skal behandle søknader etter pbl § 20-1 og 20-2 innen tre uker. Dersom du ikke har fått annen beskjed innen tre uker etter at søknad er innsendt, er det bare å sette i gang med tiltaket.

NB! Saksbehandlingsfristen gjelder ikke for dispensasjonssaker- i slike saker må du vente på svar før du kan sette i gang. Dersom innsendt søknad ikke er komplett, løper ikke fristen før søknaden er mottatt komplett av kommunen.

Ved mottak av byggesaker kontrolleres disse, og du vil normalt få beskjed innen en uke om søknaden ikke er komplett eller om den blir å behandle som dispensasjonssak.