Du er her: Hjem 

Mønstring i Verran er 4. mars i Verraparken

UKM

1.desember åpner påmeldingen til UKM 2017. UKM (Ung kultur møtes) er en åpen arena hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk.

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2019 og årsbudsjett 2017

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-19 og årsbudsjett for 2017  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 30.11. – 14.12.16.

Eventuelle merknader kan sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller postkasse@verran.kommune.no innen 14.12.16.

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

 

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Illustrasjon scooter_150x101

Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2017 - 2019 og budsjett for 2017

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 -19.  Første året i økonomiplanen er neste års budsjett. Rådmannen sin oppgave er å utrede mulige tiltak og å peke på forslag til løsninger fram til politisk behandling, slik at kommunestyret har de beste forutsetninger for å beslutte og å vedta endelig budsjett- og økonomiplan. Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 15. desember 2016.

Jacob Almlid er tilbake som rådmann med virkning fra 28.10.16

Jacob Almlid er fra i dag fredag 28.10.16 tilbake i stillingen som rådmann med det mandat som ligger i stillingen. Kommunestyret fattet følgende vedtak i PS 72/16, 27.10.16:

  1. Kommunestyret viser til rapport fra KomRev, datert 17. oktober 2016, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for de alvorlige beskyldninger som ble fremsatt mot rådmannen i oppsigelsesbrev fra ansatt i barnevernet. På dette grunnlag understreker kommunestyret at de har tillit til rådmannen og ber rådmannen om å tre inn i sin stilling så snart som mulig med det mandat som ligger til stillingen.
  2. Kommunestyret viser til de åpenbare utfordringer og forbedringspunkter rapporten peker på og ber rådmannen følge opp disse forholdene i samarbeid med administrasjonsutvalget og rapportere tilbake til kommunestyret.
  3. Formannskapet tar ansvar for at lederavtale med rådmannen blir etablert og implementert som en del av dialogen mellom arbeidsgiver og rådmannen.

Barneverntjenesten - Kontaktinformasjon / oppgaver

Med virkning fra 17.oktober 2016 har Steinkjer kommune ansvar for barneverntjenesten i Verran kommune

Mottak av nye henvendelser / bekymringsmeldinger: 976 24 789 på dagtid (kl 09.00 - 15.00)
  Er nummeret opptatt eller ingen svarer, vil den som ringer bli oppringt så raskt som mulig.
  Det er også mulig å sende sms for å informere om hva samtalen evt. gjelder, og et ønske om å bli oppringt.

Mottak kontaktes for drøfting av bekymringer anonymt, eller ved samtykke av foreldre, for   veiledning til utfylling av bekymringsmelding, eller for å avtale om mottaksansvarlig evt skal delta i et bekymringsmøte med foreldre.
- Andre henvendelser: Ring via servicetorget på tlf 74 16 90 00.
- Etter kontortid: Politi og legevakt kan formidle kontakt.
- Barnevernvakt - lokalisert ved Steinkjer politistasjon: 
 
Tlf 489 55 599 / 404 29 138 eller 02800 // 112 (politiet)
  eller 116 111 (Alarmtelefonen for barn og unge, døgnåpen)
  Åpningstid er kun helger:
  Tilstede: Fredag kl 18.00-23.00. Lørdag kl 18.00-24.00. 
  Ellers bakvakt i helga til søndag kl 24.00 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Fv. 193

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen igangsetting av reguleringsarbeid for 2 parseller på fv. 193 Verrabotn–Meltingen (Sørvågen og Prestvågelva). Planarbeidet utføres av Statens vegvesen. Hensikten med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag for å kunne bygge ny veg med bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Informasjon om prosjektet FV 17 og FV 720 Dyrstad-Sprova-Malm

Statens vegvesen legger ut faginformasjon og nyheter om prosjektet på følgende side på vegvesen.no:

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv17fv720steinkjerverran

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport