Du er her: Hjem 

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Informasjonsfilm

 

Ny renovasjonsleder

Carl Anders Kvistad blir ny leder for renovasjon i Steinkjer, Verran og Snåsa.

LEIE AV IDRETTSHALLEN HØSTEN 2018

De som vil leie idrettshallen ved Malm oppvekstsenter i høst, kan sende inn søknad om ønsket tidspunkt til postkasse@verran.kommune.no

Søknadene blir behandlet fortløpende.

Observasjoner i utmarka i forbindelse med rovviltsituasjonen

Det har i sommer vært påvist bjørn, og sau tatt av bjørn på Fosen og i Verran. I denne forbindelse kan det være kadaver, skadede dyr eller lam uten mordyr i utmarka som det vil være av stor nytte for husdyreier å få informasjon om. Det letes i terrenget, men områdene er store og dersom andre folk som ferdes i utmarka gjør uvanlige observasjoner vil man gjerne ha tilbakemelding om dette. Observasjoner vedrørende husdyr meldes til husdyreier eller beitelagsleder i Malm Beitelag, Ketil Løvseth, på tlf. 97003012. Legg gjerne merke til farge på øremerker og/eller noter kartkoordinater for observasjonene dersom dette er mulig.

 

Eventuelle observasjoner av bjørn eller spor av bjørn skal meldes til lokal rovviltkontakt i SNO, Leif Arne Jåma, på tlf 47257667. Her vil det også være avgjørende med kartkoordinater eller at funnsted merkes slik at det er mulig å finne igjen.

Bjørn

Vedtak om lisensjakt på bjørn

Miljødirektoratet har fattet vedtak om en kvote på en bjørn på Fosen for lisensfelling høsten 2018. Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober.

Forslag til administrativ organisering i Nye Steinkjer

Hvor mange ledere vil det bli i rådmannens stab i Nye Steinkjer? Og hvor mange etater og ledernivå skal nykommunen ha? Skissen til ny organisering har høringsfrist 1. september.

Nyhetsbrev fra HUNT4 juli 2018

HUNT4 går mot tidenes helsedatainnsamling!

Les nyhetsbrevet her.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport