www.verran.kommune.no

Hvordan delta i arbeidet?

Det er ulike muligheter du som innbygger, lag/forening, næringsdrivende eller annen interessent har for å delta i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Dialogmøter

Det arrangeres en serie dialogmøter våren 2012, med ulike temaer:

Dialogmøte I:     Befolkningsutvikling
Dialogmøte II:    Folkehelse, helse og omsorg
Dialogmøte III:    Oppvekst og utdanning
Dialogmøte IV:    Økonomi
Dialogmøte V:    Kommunens målsetninger

Dialogmøtene er i grove trekk organisert slik:

Innledning til tema
Gruppearbeid/dialog- hovedutfordringer og muligheter innen temaet
Gjennomgang av resultat
Kaffepause
Gruppearbeid/dialog- aktuelle tiltak for å møte utfordringer innen temaet
Oppsummering felles

Møteplan for dialogmøtene finnes her.

Facebook og Internett

Kommunens nye facebook- profil www.facebook.comverrankommune er en kanal for deltakelse. Her vil du finne oversikt over dialogmøter, linker til møtereferater osv. Det vil også bli lagt ut konkrete spørsmål og meningsmålinger her.

På kommunens nettside legges informasjon ut under "Aktuelt" og "Kommuneplan 2012".

Tilbud til lag og foreninger

Planavdelinga tilbyr å møte i medlemsmøter mv hos lag/foreninger for å presentere planprosessen og diskutere innhold, målsetninger og tiltak.

Ta kontakt med Per Morten Bjørgum, tlf 982 53 427 eller helst på e-post om dette er interessant for ditt lag/forening.

E-post og brev

Om du ønsker å bidra med et skriftlig innspill til kommuneplanens samfunnsdel, bes dette sendt til:

postkasse@verran.kommune.no eller per vanlig post til: Verran kommune, Liavn 1, 7790 MALM.