www.verran.kommune.no

Varsel om oppstart av planarbeid- Reguleringsplan Fv 17/720 Østvik- Sprova- Malm

oversiktVerran kommune har fra Statens vegvesen mottatt varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Fv 17/720 Østvik- Sprova- Malm. Det skal utarbeides reguleringsplan for det alternativ som har vært foretrukket av kommunene hele tiden, nemlig med Fv 17 med bru til Strømnestangen og ny Fv 720 langs Beitstadsundet til Malm.

Planarbeidet

Kommunedelplanen for fv. 17 og fv. 720 Kvarving - Sprova - Malm er er grunnlaget for utarbeidinga av reguleringsplanen. Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyrene i Steinkjer og Verran kommune i februar 2013.

Mer informasjon

Mer informasjon om planprosessen, berørte eiendommer mv finner du på Statens vegvesen sin prosjektside.

Direkte berørte grunneiere vil bli kontaktet av Statens vegvesen, jfr eiendomsliste på prosjektsida deres.

Kommunal planbehandling

Reguleringsplanen vil komme til kommunal behandling når den er ferdig utarbeidet av Statens vegvesen. Planforslaget blir da lagt fram for formannskapet for behandling.

Etter første gangs behandling i forsmannskapet, blir reguleringsplanen normalt lagt ut til offentlig ettersyn, før den kommer til ny behandling i formannskapet og til slutt endelig vedtak i kommunestyret.