Du er her: Hjem > Artikkel

Resultater fra innbyggerundersøkelsen i Verran kommune om kommunereformen

Opinion har på oppdrag fra KS Nord-Trøndelag gjennomført en undersøkelse for å kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nord- Trøndelag. Svarene er presentert kommunevis. Her kan du lese hva innbyggerne i Verran mener:

Oppsummert viser svarene at nesten 50 % av kommunen sine innbyggere er opptatt av kommunesammenslåing(generelt). 25 % er svært eller ganske positiv til kommunereformen, mens 31,1 % % svarer at de er svært eller ganske negativ til reformen.

På spørsmål angående ønske om å bli informert eller involvert i prosessen, svarer 48 % at de ønsker det. De aller fleste ønsker informasjon per post eller gjennom folkemøter, men også informasjon gjennom innbyggerundersøkelser og sosiale medier er vektet høyt.

Når det gjelder de spurtes fornøydhet med hvordan kommunen løser oppgavene i dag, er det skole og oppvekstområdet som har høyest fornøydhet, med helsetjenester på andreplass. Nederst på listen over fornøydhet finner vi nærings- og samfunnsutvikling. Innenfor spørsmål som omhandler tjenestetilbudet i en ny "storkommune", tror nesten halvparten av de spurte at kommunen sin kostnadseffektive drift blir mer effektiv. På spørsmålet som vedrører lokaldemokrati frykter 36 % at dette kan bli noe dårligere enn i dag. 53% av de spurte mener at kompetansen i fagmiljøene blir bedre, mens en relativt stor andel er i tvil om tilbudene som omfatter helse, oppvekst og kultur blir bedre eller dårligere.

På spørsmål som angår livskraftig lokalsamfunn og eget engasjement, er de spurte ganske delt i sine svar. Noen tror det kan bli dårligere, noen bedre, mens ca 40 % mener verken eller. Hele 72 % mener at det er viktig å beholde dagens skolestruktur ved en sammenslåing, og det er stor enighet (88%)i viktigheten av å ha et lokalt tilbud innenfor legetjenester, barnevern, PPT, fysio- og ergoterapeut, samt helsesøster og skolehelsetjenesten.

Oppsummering av innbyggerundersøkelsen- tabeller.pdf

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport