Du er her: Hjem > Artikkel

Informasjon om offisielle vegadresser i Verran kommune

Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til.

Det ovennevnte er hentet fra § 49 i Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). I samme forskrift finner en følgende definisjoner:

• Offisiell adresse, den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen

• Adressenavn, navn på gate, veg, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen

• Adressenummer, et nummer og en eventuell bokstav som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område

• Adressetilleggsnavn, nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen

• Vegadresse, adresse i form av et adressenavn og et adressenummer

Det er vedtatt at det skal være vegadresser og områdenavn i hele Verran kommune. Tidligere var det bare i sentrum og boligfelt det var vegadresser.

Adressenummertildeling

Tildeling av adressenummer følger alltid de samme prinsippene, det vil si oddetall (1, 3, 5 osv.) på høyre side i forhold til vegens startpunkt og da partall (2, 4, 6 osv.) på venstre side. I spredtbygde områder, og så langt det har vært praktisk mulig også i mer tettbygde områder, så er avstandsnummerprinsippet lagt til grunn. Avstandsnummerprinsippet vil si at en måler avstanden fra vegens startpunkt i meter og deler på 10. Et bolighus på venstre side av vegen med avkjøring 150 m fra vegens startpunkt vil da få adressenummer 15. Hadde bolighuset i stedet ligget på høyre side av vegen ville adressenummeret blitt 14 eller 16.

 

Adressenumrene skal normalt også være stigende langs hovedvegen, for det skal være tilstrekkelig å følge med på den ene siden av vegen. Hvis en videre fortsetter samme hovedvegen (med 20 – 26 til høyre etter 200 m), og så kommer til et bolighus på venstre side 230 m fra vegens startpunkt, hva gjør en da? Normalt skulle dette fått nummer 23, men siden nummer 26 allerede er passert vil en i stedet bruke nummer 27 hvis dette ellers ikke skaper problemer i den videre nummertildelingen langs vegen.

Adressenummerskilt

Adressenummerskiltet viser til den enkelte atkomst, det er viktig at alle hus er nummerert. Skiltet må plasseres tydelig. Dersom adresseobjektet ligger et stykke fra vegen må det settes opp skilt ved vegen. En bør også ha egne skilt på huset i tillegg. Er det flere adresseobjekt må en ha flere skilt ved vegen og på huset. En må unngå å sette opp skilt på porter og lignende som ikke er synlige når de er åpne.

Vanlig adressenummerskilt.

 

Med hjemmel i matrikkelforskriften § 59, kan kommunen gi nærmere regler om utforming og plassering av adressenummerskilt.

 

Nummerskiltene bør også utformes slik at det er lett å finne fram også når det er mørkt. Dette kan gjøres ved at skiltet har en reflekterende bakgrunn, det kan være behov for at for eksempel en ambulanse skal finne fram.

 

Huseier har ansvaret for å skilte den enkelte adresseenhet og sette opp henvisningsskilt. Det er laget en egen forskrift for dette hvor det bl.a. står at adresseskilt skal være av rustfritt materiale, fortrinnsvis aluminium. Skiltene skal ha svarte tall på hvit bunn med teksthøyde 105 mm og skilthøyde 150 mm (standard husnummerskilt). Videre skal husnummerskiltene plasseres slik at det er tydelig hvilken eiendom de hører til. Normalt skal skiltene stå like til høyre for inngangsdør eller port sett fra vegen, og hvis mulig i ca. 2,5 meters høyde. I og med at ansvaret for husnummerskiltet ligger hos den enkelte huseier, så er det også huseieren som selv må kjøpe inn og montere skiltet. Husnummerskilt vil være å få kjøpt (bestilt) i jernvareforretninger eller lignende, eventuelt også direkte på internett.

I Verran kommune kan nummerskiltene kjøpes hos Byggern Malm eller på Steinkjer hos Enes og Olsen, malerforretning.

Adressenummerskilt med angivelse av størrelse.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport