Du er her: Hjem | Tjenester | Startlån, boligtilskudd og bostøtte | Artikkel

Ny lov - diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Informasjon om universell utforming

Høye dørterskler, heiser uten blindeskrift, tunge inngangsdører, lysbrytere høyt oppe på veggen og helseskadelig inneklima. Dette er hverdagen for svært mange mennesker. En ny lov som trådte i kraft 1. januar 2009 har som formål å sikre like muligheter og rettigheter for alle til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne.
Foto: Colourbox.comTilgjengelig for alle – universell utforming (uu)
Den nye loven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, pålegger statlige, regionale og lokale myndigheter, men også privat sektor et selvstendig ansvar for å ivareta hensyn til tilgjengelighet innenfor sine områder. Det betyr at det skal være mulig for alle å besøke kaféer, butikker og offentlige parker, uansett funksjonsevne. Ingen pålegger deg å innrede ditt hjem med allergivennlige materialer eller døråpninger uten terskler, men de aller fleste har noen i sin omgangskrets som kan trenge det. Ingen er pålagt å installere etthånds blandebatteri på badet sitt heller, men det er en god løsning som tas for gitt. Opprinnelig ble det tiltenkt mennesker med nedsatt funksjonsevne, men har nytteverdi for alle – det er universelt utformet. Vi definerer universell utforming (uu) slik: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming.
 
Nødvendig for noen, nyttig for alle
Gjennom slagordet ”nødvendig for noen, nyttig for alle” utformes nå boliger og utearealer slik at flest mulig kan bruke dem. Dersom man for eksempel fjerner trappen til fordel for et trinnfritt inngangsparti, forenkler man adkomsten for bevegelseshemmede og brukere av barnevogn, samtidig som det blir enklere for alle andre også. En universelt utformet bolig har kvaliteter som gjør at den kan brukes av flere. Når det gjelder offentlige bygg eller private bygg og anlegg som brukes i det offentlige rom, kan ikke universell utforming velges bort lenger. Etter innføring av den nye loven, har det strømmet inn anmeldelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Husbanken ønsker at alle skal tenke på universell utforming når de bygger og pusser opp. Derfor gir Husbanken lån og tilskudd til bygging av universelt utformede boliger. Les mer om Husbankens ordninger på www.husbanken.no .
  
Husbanken og Statens bygningstekniske etat gjennomfører nå en kampanje om universelt utformede boliger og utearealer. På nettsiden www.dinfeil.no finner du konkurranser, filmer og fakta om emnet. Ta for eksempel uu-sjekken: Hvor universelt utformet er hjemmet ditt sammenlignet med andres? Samtidig får du nyttige boligtips når du skal kjøpe leilighet, bygge nytt eller rehabilitere bolig. 
 
Tekst: Dagny K. Bach Hoel, Husbanken Region Midt-Norge