Økonomiske opplysninger:

Informasjon til nye beboere ved Verran helsetun (sykeheimen)

Vedrørende flytting fra leilighet/egen bolig til langtidsopphold i institusjon (sykeheimen)

Når du flytter,  du huske å melde flytting til Folkeregistret. Meldingsskjema fås ved henvendelse til pleie og omsorg eller du kan melde flytting via skatteetatens nettsider.

 
Vedrørende beregning av vederlag for renter ved opphold i institusjon.
 
I rundskriv I-0812 B Forskrift om vederlag for opphold i institusjon skal renter av formue tas med i beregningsgrunnlaget. Renter påløper i utgangspunktet gjennom hele året, men blir påført konto ved årets slutt.
 
I rundskriv I-3/91 Disponering av kontantytelsen fra folketrygden skal oppsparte midler som overstiger ¾ av Folketrygdens grunnbeløp overføres annen konto. Dette gjelder ifølge Sosial og Helsedept. enten kontantytelsen disponeres av institusjon eller av beboer selv. Det er ikke grunnlag for forskjellsbehandling, avhengig av hvem som har disposisjonsrett over pengene.
 
For at det skal være mulig for pleie og omsorg å beregne riktig vederlag av renter er det nødvendig at kontantytelsen blir ført på egen konto, samt at vi får opplyst hvilken konto dette er. Beboer/pårørende når kontoen overstiger ¾ av grunnbeløp i folketrygden overføre dette til formueskonto.
 
I og med at renter påløper gjennom hele året, krever kommunen inn vederlag for renter etterskuddsvis for det foregående år. Det kreves at det opprettes avtale med beboer/pårørende om at vederlag for renter innkreves etterskuddsvis. Vi er avhengig av at beboer/pårørende gir oss renteopplysninger ved slutten av året. Det vil si renter som er påført pr 31.12.
 
Dersom vi ikke får renteopplysningene vil vi beregne vederlag for renter ut fra opplysninger fra Ligningskontoret. Dette vil være totale renter inklusiv konto for kontantytelsen.
 
Ved dødsfall må renteopplysninger gis når kontoen avsluttes.
 
Ved langtidsopphold vil skatt ikke bli trukket fra vederlaget men oppgjort ved skatteavregning i mai - juni hver år. Til godeskatt betyr for lite i vederlag og skyldig skatt betyr for mye i vederlag.