Du er her: Hjem > Artikkel

Sommer 2014

Kartlegging av fremmede og skadelige arter i Verran

Parkslirekne

Verran kommune starter i sommer opp en kartlegging av fremmede og skadelige arter. Kartleggingen er en del av samarbeidsprosjektet "Fremmede arter langs E6 og E14 i Nord-Trøndelag" mellom Fylkesmannen og Statens Vegvesen, og vil for Verran sin del bli utført langs fylkesvegen 720, 202 og 203.

Fremmede arter som i første omgang skal kartlegges er hagelupin, slireknearter, kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø. Som den del av dette prosjektet vil det også gjøres en kartlegging av slireknearter ("tobakksplanten") i Follafoss sentrum. Her vil man også starte opp med bekjemping av enkelte forekomster, i første omgang lokaliteter langs FV 720.

Hva er en fremmed art?

En fremmed art er en art som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer naturlig på stedet. Fremmede organismer vil ikke ha et naturlig samspill med stedegen flora og fauna, f.eks. vil de ofte ikke ha naturlige fiender og kan fortrenge stedegne arter. På denne måten kan slike arter redusere det stedegne biologiske mangfoldet. Etter hvert som klimaet blir varmere, vil fremmede arter lettere kunne få fotfeste i norsk natur, og risikoen ved en introduksjon vil dermed kunne øke.

Hvilke fremmede arter utgjør økologisk risiko i norsk natur?
I juni 2012 utga Artsdatabanken "
Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012", som inneholder en oversikt over de fremmede arter som finnes i Norge, i tillegg til en økologisk risikovurdering av hvilken påvirkning disse artene har på norsk natur. De fremmede artene er plassert i ulike risikokategorier etter hvilken påvirkning den fremmede arten kan forventes å ha på arter som lever naturlig i området. Artene som er plassert i kategoriene «svært høy økologisk risiko» og «høy økologisk risiko» utgjør svartelisten. De fire nevnte artene som skal kartlegges i Verran står alle på svartelisten under "svært høg risiko".

Å forebygge innførsel av fremmede skadelige arter er den beste måten å lykkes i å hindre at nye arter etablerer seg i Norge. Etter at innførsel har skjedd, vil det i mange tilfeller være avgjørende å oppdage arten tidlig og før den klarer å etablere seg. Det vil ofte være svært vanskelig og kostbart å utrydde arter som har etablert seg. Tiltakene som nå igangsettes i Verran og gjennom samarbeidsprosjektet i Nord-Trøndelag er forankret i den felles nasjonale strategien for arbeidet mot fremmede arter, Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (2007). Regulering av fremmede arter hører inn under Miljøverndepartementets ansvarsområde og er i hovedsak regulert gjennom Naturmangfoldloven (kapitel IV) med tilhørende forskrifter. Aktsomhetsplikten i lovens § 6 (med utdyping i § 28) stiller krav om at den som er ansvarlig for utsetting av arter i miljøet så langt som mulig skal søke å hindre at utsettingen får uheldige følger for det biologiske mangfoldet. Når det gjelder tiltak som kan føre til utilsiktet spredning av fremmede arter, så stiller aktsomhetsplikten krav til at den ansvarlige i rimelig utstrekning treffer tiltak for å hindre slik spredning.

 

Slirekneforekomsten i Follafoss

Gjennom kartleggings- og bekjempelsesarbeidet som skal i gang i Verran vil slirekneforekomstene i Follafoss sentrum være et viktig fokusområde. Dette er eksempel på en fremmed art som har fått etablere seg og spre seg over lengre tid og etter hvert over store områder. Med tanke på voksemåte vil denne arten være svært vanskelig å få bukt med og vil kreve et samarbeid mellom alle grunneiere og hageeiere som er berørt.

Hovedarten i Follafoss er antagelig en hybridslirekne, som er en krysning mellom parkslirekne og kjempeslirekne. Den har trolig spredt seg fra en eller flere hager i området, og det finnes også forekomster flere andre steder i kommunen. Det er lite frøspredning av slirekne i Norge og hageavfall, veikantslått og flytting av jordmasser er trolig de viktigste årsakene til spredning. Maskiner og utstyr kan også lett bidra til spredning av planten. Både stengelfragmenter og biter av jordstengler på størrelse med en fingernegl kan gi opphav til nye planter. Forholdsregler må derfor tas ved graving nær voksesteder til slirekne, ved veikantslått og ved transport av beskjæringsavfall. Det er også viktig med god reingjøring av maskiner og utstyr etter arbeid i slike områder. Kartlegging av eksisterende og nye bestand, målretta tiltak og oppfølging på disse lokalitetene over flere år, vil være den beste måten å få kontroll med arten.

Det er derfor viktig at grunneiere og hageeiere som har slirekneforekomster på sin eiendom har et bevisst forhold til hva de gjør med planterester fra beskjæring og ved graving og flytting av masse i tilknytning til slike forekomster. Vegvesenet/Mesta har også sluttet å slå slirekneforekomstene langs veg ved ordinær kantslått for å unngå spredning via planterester på slåtteutstyr osv.

Se eget Faktaark for mer informasjon om slirekneartene.

Når kommunen nå setter i gang et arbeid med å kartlegge denne arten er det viktig at alle som har forekomster på sin eiendom gir beskjed til kommunen om dette slik at kartleggingen blir så komplett som mulig. Videre vil det som nevnt settes i gang en bekjempelse av arten på enkelte lokaliteter i Follafoss sentrum nå i sommer. Det vil i første omgang være snakk om lokaliteter hvor planten ligger helt inntil veg og også utgjør en trafikksikkerhetsmessig fare. Etter hvert som man forhåpentligvis gjør seg noen erfaringer med hvilken bekjempelsesmetode som fungerer best, er håpet at man skal kunne bruke denne til å bekjempe det meste av arten også i resten av kommunen.

Bekjempelsesstrategien som følges i sommer er beskrevet i retningslinjene for samarbeidsprosjektet til Fylkesmannen og Vegvesenet og er utarbeidet i samråd med Bioforsk. Den går ut på å kappe ned de utvalgte forekomstene for hånd i løpet av juni/juli, for deretter å bruke kjemisk behandling på samme feltet når plantene har kommet opp igjen på ca. 50 cm høgde. Den kjemiske behandlingen vil bestå i bruk av glyfosatmiddel. Samme prosedyre er planlagt gjentatt årlig til forekomsten forhåpentligvis er borte. I etterkant vil de behandlede områdene bli isådd med lavtvoksende dekkvekster. Forekomstene hvor bekjempingen starter i sommer vil bli godt merket med tanke på den kjemiske behandlingen.

Ta kontakt med Verran kommune dersom du har spørsmål om prosjektet.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport