Du er her: Hjem > Artikkel

Kartlegging av friluftsliv i Verran

Verran kommune er i ferd med å gjennomføre en kartlegging av friluftsliv i kommunen. Ulike lag, foreninger og interesseorganisasjoner er kontaktet og har gitt innspill. Innspill er også innhentet fra nøkkelpersoner i kommunen, og forslag til friluftsområder er ut fra dette beskrevet i en egen tabell og lagt inn i kart. Kommunen ønsker en best mulig kartlegging og foreløpige forslag til registreringer legges nå ut til høring for videre innspill fra alle som ønsker å medvirke i prosessen.

Formålet med friluftslivskartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes friluftslivsverdi. Materialet skal være faktabasert og resultatene av friluftslivskartleggingen blir et temakart som lagres og blir elektronisk tilgjengelig for alle i Miljødirektoratets naturbase www.naturbase.no (Miljødirektoratet) og i kommunale kartverktøy. Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet. Det ligger ingen bindinger eller føringer i temakartet, men det skal være et kunnskapsgrunnlag over kommunenes friluftslivsområder og være et verktøy i fremtidig planarbeid og saksbehandling.

Høring

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet.  De har mål om at flest mulig kommuner kartlegger og verdsetter sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Verran startet høsten 2018, og førstegangs kartlegging begynner å nærme seg slutten. Metoden som nyttes er beskrevet i eget dokument (metode).

Kart med den foreløpige kartleggingen i Verran ligger på https://kommunekart.com/klient/verran/friluftslivkartlegging. En nærmere bekrivelse av registreringene i kartet finner dere i tilhørende tekstdel her (kartlegging - tekstdel).

Kartleggingen legges herved ut på høring og kommunen oppfordrer alle innbyggerne, interesseorganisasjoner, lag og foreninger om å komme med innspill på områder og elementer i planen.

Innspill nye områder

Vi ønsker også å innhente kunnskap om eventuelt nye elementer som ikke ligger inne i planen. Dersom dere har kjennskap til slike områder ønsker vi tilbakemelding om:

  • Hvilke områder dere bruker

  • Hvordan de brukes

  • Hvor viktige områdene er for brukerne

Tilbakemelding kan gis som følger:

  1. Åpne kartet med den foreløpige kartleggingen via linken www.kommunekart.com/klient/verran/friluftslivkartlegging. Her finner du registreringene som er gjort så langt (for nærmere beskrivelse av områdene følg linken til tekstdelen under avsnittet «Høring»). Når du har kommet inn på kartet kan du gå inn på meny øverst til venstre. Her har du anledning til å tegne og skrive ut kart. Det går også fint å skrive ut kartet for så å tegne på kartet med penn.

  2. Tegn inn nytt område i kartet og fortell det dere vet om områdene, hva dere bruker dem til, hvor ofte og om det noe tilrettelegging for eksempel sti (skiltet eller ikke), bålplass, hinderløype, toalett. Beskrivelsen legges inn i følgende skjema (tabell nye elementer).

  3. Scan eller ta bilde av kart og tabell og send til postkasse@verran.kommune.no. 

Vi er interessert i alle områder som benyttes til uteaktivitet/friluftsliv, dette for å sikre en god kartlegging av friluftsområdene i Verran.  

Frist

Prosjektet er tenkt fullført i løpet av sommeren og fristen for å komme med høringsuttalelse/innspill er satt til 20. juni 2019.

Dersom dere har spørsmål, ta kontakt med Jon Birger Johnsen (jon.birger.johnsen@steinkjer.kommune.no / tlf 99534661).