Du er her: Hjem > Artikkel

Informasjon til alle grunneiere i Verran

Kartlegging av naturtyper i Verran sommeren 2014

Naturtype_150x100

Etter initiativ fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil Verran kommune i løpet av sommeren 2014 få gjennomført en ny kartlegging av naturtyper i kommunen.

Bakgrunnen for arbeidet som settes i gang er at kvaliteten på mange av de tidligere naturtyperegistreringene ikke tilfredsstiller dagens krav. En kvalitetssikring og nykartlegging av de mest verdifulle områder for biologisk mangfold vurderes derfor å være et viktig bidrag for å gjennomføre en mer presis og forutsigbar arealplanlegging og virkemiddelbruk i kommunen og det vil styrke kommunens mulighet til en effektiv og god saksbehandling i henhold til naturmangfoldloven.

Hva er en naturtype?

En naturtype er definert som en ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der. Det kan også være spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster. Begrepet ligger således tett opptil begrepet økosystem. Eksempler på naturtyper kan være slåttemark, strandeng, kalkskog, viktige bekkedrag mm. Det er kun spesielt verdifulle naturtyper som blir kartlagt. De kartlagte områdene blir verdsatt som enten “lokalt viktige” (C), “regionalt viktige” (B) eller “nasjonalt viktige” (A).

Varsling av grunneiere

Kartleggingen i Verran skal utføres av Miljøfaglig Utredning AS og vil medføre at det i løpet av sommeren vil være fagpersoner ute i felt i forbindelse med dette. I og med at man på forhånd ikke vet konkret hvor kartlegging skal utføres, varsles grunneiere i kommunen herved på generell basis om at kartleggingen vil finne sted.

Eventuelle spørsmål om naturtypekartleggingen rettes til Verran kommune.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport