Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Kommuneplan 2012

 

 

Aktuelle dokumenter:
Plan- og bygningsloven
Veileder kommunal planstrategi
Planstrategi og planprogram
Møteplan dialogmøter
 

Verran kommune utarbeidet i 2012 ny kommuneplanens samfunnsdel.

Prosjektleder for arbeidet var fagsjef Plan og utvikling Per Morten Bjørgum.

Se også kommunens facebookside: www.facebook.com/verrankommune

Hva tror du om samfunnsutviklinga i Verran?

Vi ønsker DIN mening!

Som kjent jobbes det med ny kommuneplan (samfunnsdel) for Verran. I dette arbeidet prøver vi ut digital medvirkning fra innbyggerne i tillegg til avholdte folkemøter mv.

Mange innspill til tiltak innen folkehelse, helse og omsorg

Deltakerne på dialogmøte i Follafoss 03.05 med tema folkehelse, helse og omsorg hadde mange gode og kreative innspill til tiltak innen dette området.

Stort engasjement rundt befolkningsutvikling

Engasjerte innbyggere, politikere og administrasjon diskuterte kommunens befolkningsutvikling på dialogmøte i Verrabotn 19.04.12. Deltakerne ble utfordret på å komme opp med konkrete tiltak for å stabilisere/øke folketallet, og mange kreative forslag kom fram.

Hvordan delta i arbeidet?

Det er ulike muligheter du som innbygger, lag/forening, næringsdrivende eller annen interessent har for å delta i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Planstrategi 2012-2016 samt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtatt

Kommunestyret har i møte 29.03.2012 vedtatt planstrategi 2012-2016 samt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Planstrategi og planprogram for samfunnsdelen til behandling

Formannskapet behandler i sitt møte 13.03. forslag til planstrategi 2012-2016 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Disse dokumentene legger rammene for Verran kommunes arbeid med overordna planarbeid i inneværende kommunestyreperiode.