Du er her: Hjem | Organisasjon | Planverk og reglement | Artikkel

Kommuneplanens arealdel

Ill plan Et enstemmig kommunestyre vedtok i møte 24.02.11 gjeldende kommuneplanens arealdel for Verran kommune.

Tydelig arealbrukspolitikk

Vedtatt arealplan viser en tydelig arealbrukspolitikk:

 • nye fritidsboliger skal i hovedsak etableres i felt, og etter forutgående detaljplanlegging/regulering
 • nye boliger kan komme både i felt/regulerte områder og i form av spredt boligbygging
 • En streng men differensiert arealbrukspolitikk i strandsonen
 • Reindriftsnæringas arealbehov er i stor grad ivaretatt
 • Dyrkajord skjermes for utbygging

Nye fritidsbolig- og boligområder

Planen legger til rette for:

 • inntil 117 nye fritidsboliger i nye byggeområder/hyttefelt
 • Inntil 14 nye fritidsboliger spredt i LNF B-områder
 • Nytt boligområde for større tomter på kommunal eiendom i Haugan/Kjerkreit
 • Inntil 35 nye boliger spredt i LNF B- områder i hele kommunen
 • Felles bestemmelser når det gjelder arealstørrelser på hytter og hus

Plandokumentene

Vedtatt plan finner du her. (zoombar pdf- fil) . Tilhørende planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer ligger her.

På kommunens kartportal ligger også plankartet inn, det får du der fram ved å velge "kommuneplanens arealdel" under menyvalget karttype øverst til venstre.

Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende kommuneplanens arealdel rettes til:

 • Senioring. Alf P. Reitan                    tlf 982 53 428
 • Fagsjef Per Morten Bjørgum            tlf 982 53 427