Du er her: Hjem | Organisasjon | Planverk og reglement | Artikkel

Kommuneplanens samfunnsdel

Plan for 2013-2019 ble vedtatt i kommunestyret i mars.

Planen kan du lese her.

Vedtak i Kommunestyret - 27.3.2014

Verran Ap ønsker en videre utredning av kommunedelplanens pkt 9, Verran 2020 tre senarioer. Verran kommunestyre ønsker at rådmannen utarbeider en sak for videre utredning av dette punkt. I dette arbeidet er det viktig at våre samarbeidende kommuner er deltagende. Det skal i arbeidet vektlegges å komme til en løsning som er kostnadseffektiv, tjenestesikker og praktisk for alle dagens innbyggere.

Scenario 1:

Belyser hvilke muligheter, begrensninger og utfordringer som ligger i sammenslåing til en større kommune. Det må også inneholde prosesser for en slik sammenslåing som mulig framdrift, involvering av innbyggere mv. Det må også avklares hvilket standpunkt våre nabokommuner har til et slikt samarbeid så tidlig som mulig. Det er viktig at alle muligheter for sammenslåing belyses, dvs mot Innherred, Namdalen og Fosen, samt at en deling av vår kommune i en slik prosess kan være en mulighet. Det hentes erfaringer fra lignende prosesser i andre områder.

Scenario 2:

Det belyses muligheter for en raskere utvikling innenfor INVEST-området enn det som er planlagt mellom kommunene. Dette for å få en raskere økonomisk gevinst og videreutvikling av gode kommunale tjenester for innbyggerne. Det bør også så vidt det er mulig konkluderes på hvilken økonomisk og kvalitetsmessig effekt tiltakene vil ha på kort og lang sikt.

Scenario 3:

Kommunestyret anser dette som usannsynlig og bør derfor ikke vektlegges stor grad i videre arbeid.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////