Du er her: Hjem | Linker | Kommunereform

Kortversjon

Intensjonsavtalen

Her finner du en kortversjon av intensjonsavtalen om kommunesammenslåing.

Dokumentsamling

Her finner du dokumenter som berører kommunestruktur og kommunereform.

Nyttige linker i forbindelse med kommunereformen

Her finner du nyttige linker i forbindelse med kommunereformen.

Resultater fra innbyggerundersøkelsen i Verran kommune om kommunereformen

Opinion har på oppdrag fra KS Nord-Trøndelag gjennomført en undersøkelse for å kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nord- Trøndelag. Svarene er presentert kommunevis. Her kan du lese hva innbyggerne i Verran mener:

kommunereform, ungdom og ordfører

Ungdom og kommunereform

I forbindelse med den pågående kommunereformprosessen er det nødvendig og ikke minst ønskelig at det legges opp til god involvering av innbyggerne i kommunen. Det er ungdom som skal leve lengst med den nye kommunestrukturen, og de fortjener å bli hørt og tatt på alvor i dette arbeidet. Dette er påpekt fra flere hold, blant annet av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Distriktssenteret og LNU.

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UET) gjennomførte Verran kommune en samling med ungdommene på 9.og 10. trinn fra Malm og Folla skole, fredag den 17.april 2015. Ordfører Bjørn Skjelstad åpen dagen med å fortelle om den lokale prosessen knyttet til kommunereformen og avsluttet dagen med å gi ros til ungdommen for gode innspill, som kommunestyret vil ta med seg i det videre arbeidet.

 

Kommunereformen

Hvordan ønsker du at fremtidens kommune skal være?

Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden 2014-2017. Kommunene er invitert til å delta i prosesser for å avklare og vurdere om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Den nasjonale fremdriftsplanen er stram, og Fylkesmannen har derfor oppfordret kommunene til å sette av tid og ta tak i dette arbeidet så snart som mulig.

Kommunene må i samarbeid med sine nabokommuner utarbeide sine egne planer for gjennomføring av kommunereformen.

Kommunene skal fatte kommunestyrevedtak innen sommeren 2016, og disse skal meldes inn via Fylkesmannen. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020.

Hva er viktig for deg?

Hva verdsetter du i dagens kommune, og hva vil du unngå å miste?

Hvilke forventninger har du til et fremtidig tjenestetilbud?

Hvilke kommuner mener du er aktuell å slå seg sammen med?

Har du synspunkter på Verran kommune og kommunereformen allerede nå?

Send gjerne dine innspill og synspunkter, og evt. spørsmål til e-post: postkasse@verran.kommune.no eller per brev til Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm

Merkes med: Kommunereformen