Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever | Personlig skattyter | Artikkel

Lempning

skatt
skatt

Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av hensyn til skyldneren

Når noen på grunn av dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller lignende årsaker er midlertidig ute av stand til å innfri sine skatte- og avgiftsforpliktelser, og det vil være uforholdsmessig tyngende å fortsette innkrevingen, kan det gis utsettelse med betalingen. Er betalingsevnen varig svekket, kan skatte- og avgiftskravet settes ned eller frafalles.
 
Skatteutvalget treffer avgjørelser etter innstilling fra skatteoppkreveren. I saker som gjelder ettergivelse av skatt for mer enn kr 200.000, er det Skatt Midt-Norge som treffer avgjørelsen etter forslag fra skatteutvalget.
 
Det skal være ett skatteutvalg for hvert skattekontor. Finansdepartementet har gitt forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene.
 
Søknad om betalingsutsettelse eller betalingsnedsettelse av hensyn til skyldneren sendes skatteoppkreverkontoret.
 
 

Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av hensyn til det offentlige som kreditor

Fremsetter skyldneren et betalingstilbud, kan et skatte- og avgiftskrav settes ned, eller det kan gis utsettelse med betalingen. Det er et vilkår at skyldneren ikke er i stand til å innfri kravet på vanlig måte, og at betalingstilbudet antas å gi bedre dekning enn fortsatt innfordring. Betalingstilbudet må være det beste skyldneren kan tilby, og avgjørelsen må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral.
 
Det kan settes ytterligere vilkår for å få innvilget en betalingsordning.
 
Betalingstilbud samt dokumenterte opplysninger om inntekts- og formuesforhold fremsettes overfor skatteoppkreverkontoret.
 
Avgjørelser treffes av skatteoppkreveren eller Skatt Midt-Norge etter innstilling fra skatteoppkreveren.