Badeanlegg

For å sikre brukerne av bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, fører Kommuneoverlegen tilsyn med slike anlegg.

Ved klager på vannkvalitet eller andre forhold ved slike anlegg, vil vi så raskt som mulig følge opp henvendelse.

Skadedyr

Skadedyr kan spre smitte, forurense matvarer og bli årsak til sykdom eller helseproblemer hos mennesker.

Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for skadedyrbekjempelse.

Radon i utleiebolig

Vi skal fra 1. januar 2014 føre tilsyn med radon i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Dyrehold

Dyrehold i tettbygd strøk kan føre til nabokonflikter på grunn av lukt, forurensning, avfall, støy etc. som for noen er til stor sjenanse og som oppleves som en forringelse av bomiljøet. Med dyrehold menes hunder, katter, fjærkre, kaniner, hester o.l. som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet.

Ann Kristin Ramstad

Presentasjon av rådgiver innen miljørettet helsevern

Ann-Kristin Ramstad er tilsatt fra 01.03.14 i 50 % stilling som konsulent og rådgiver, Miljøretta helsevern i kommunehelsesamarbeidet Inn-Trøndelag (Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer kommune).

Hva er miljørettet helsevern?

Miljørettet helsevern er vanskelig definerbart. Man kan si at det er et vern mot visse miljøfaktorer som kan direkte eller indirekte ha innvirkning på helsa vår. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer (folkehelseloven §8). Man kunne med fordel kalt dette helsevernet for miljørettet folkehelsearbeid i stedet. Man skal tenke fremtidig helse i alt man som offentlig eller privat virksomhet planlegger og gjennomfører. Det dreier seg altså om ansvaret for å tenke og gjennomføre, til dels langsiktige, tiltak som det ofte tar lang tid før man får resultater av. Når resultatene endelig kommer er det vanskelig å oppdage dem siden det dreier seg om fravær av sykdom, skader eller ulykker.