Du er her: Hjem | Næringsliv | Næringsfond

Ulike fond tilgjengelig - både kommunalt og for hele Inn-Trøndelagsamarbeidet

Næringsfond i Verran

Kommunalt Næringsfond i Verran og Inn-Trøndelag Lokalt Næringsfond

Enten du er gründer eller etablert bedrift eller næringsaktør med et utviklingsprosjekt, kan du søke kommunen om økonomisk støtte fra Kommunalt Næringsfond i Verran. Les mer om retningslinjene for Kommunalt Næringsfond her. (kommer). Det gis ikke støtte til gjeldssanering, rent driftstilskudd til bedrifter eller støtte til ordinære kommunale oppgaver. Videre gis det ikke støtte til virksomhet som mottar betydelig overføring over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.                                  Hovedregelen er at prosjekter støttes med 50 % av prosjektets budsjett. Kravet til egenfinansiering kan settes lavere enn 50 % til prosjekter som bidrar til næringsutvikling hos utsatte grupper som har behov for ekstraordinær støtte for å bli selvforsørget. (herunder barn og ungdom, kvinner, flyktninger m.m) Vedtektene for Kommunalt Næringsfond i Verran kan du lese om her. (kommer)

Søk Kommunalt Næringsfond i Verran her (kommer)

Søk Inn-Trøndelag Lokalt Næringsfond her (kommer)

 

Inn-Trøndelag Regionalt Næringsfond

Er du gründer eller næringsaktør med en forretningside som angår både Inderøy, Verran og Steinkjer (Inn-Trøndelagsområdet) skal du søke det regionale fondet om støtte. Her kan du lese om Retningslinjene for tildeling av støtte fra Inn-Trøndelag Regionalt Næringsfond , tidligere INVEST-fondet (Kommer). Føringer for våre næringsfond finner vi i det årlige Regionale Utviklingsprogrammet (RUP). Her kan du laste opp en PDF med RUP-programmet. (kommer)

Praktisk informasjon vedrørende søknad på næringsfond

Alle søknader legges inn på det elektronisk søknadskjemaet som du blir linket opp mot eller som du finner på kommunens hjemmeside under Næringsliv og arkfanen Søknad på Næringsfond. Hvis du ikke allerede er registrert som søker, må du opprette en bruker og et eget passord før du kan få registrert din søknad på den elektroniske portalen. Det er tilgjengelig en brukermanual øverst i høyre hjørne i søknadsportalen som veileder deg gjennom de ulike trinn i søknaden.

Søknadsfrist på alle næringsfond: Det kan søkes på de ulike Næringsfondene gjennom hele året. derfor er det ingen søknadsfrist å forholde seg til.

Utbetaling: Utbetaling av støtte gjøres i prinsippet etter at prosjektet er gjennomført og det er levert regnskaps og prosjektrapport. delutbetaling av fondsmidler i de kommunale og det regionale næringsfondet følger NTFK's sin praksis. Dette innebærer at første del av tilskuddet kan utbetales når halvparten av prosjektet er ferdigstilt. Det kan utbetales tilskudd tilsvarende den prosentandelen av tilskuddsgrunnlaget som har gått med (inntil 75 %). Søknad om delutbetaling må inneholde. 1. Spesifisert regnskapsstatus som kan sammenholdes med kostnadsoverslaget i tilsagnet. 2. Kort statusrapport og fremdriftsplan. unntaksvis kan man i eneklte prosjekter ha behov for forskuddsutbetaling. Disse sakene vil bli behandlet særskilt av en admninistrativ styringsgruppe.

Kontaktpersoner i Næringsavdelingen, Verran kommune: Rådgiver Jarle Kirkeberg kan kontaktes hvis det er behov for en samtale rundt det å starte egen bedrift, søke næringsfond eller andre næringsrelaterte spørsmål. alle våre møter er selvsagt taushetsbelagte. Kontakt Jarle på tlf 98 24 40 34 evt mail: jarle.kirkeberg@verran.kommune.no.