Du er her: Hjem > Artikkel

Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer på din egen eiendom uten å søke

Nye byggeregler

1. juli 2015 trer nye byggesaksregler i kraft. Målet er at det skal bli enklere, billigere og raskere for deg å bygge på din egen tomt.

Du har selv ansvaret for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Tiltakshavers ansvar

Uten søknad til kommunen, er det ditt eget ansvar at tiltaket som utføres på din tomt ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser herunder dispensasjoner.

Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

 

Bygge garasje og tilbygg

Her kommer informasjon om tiltak som kan oppføres uten søknad:

 

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at:

 

  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
  • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

 

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. (Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.)

Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

 

Tilbygg inntil 15 m2

Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter.

Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel:

Veranda

Åpent overbygget inngangsparti

Ved- og sykkelbod.

(Det må også her tas hensyn til veglova og jernbanelovens bestemmelser.)

 

Andre viktige endringer

De nye byggereglene inneholder også flere endringer. For fullstendig oversikt over andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015, se nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet

 

Informere kommunen

Når bygget er ferdig, skal du som tiltakshaver informere kommunen om plasseringen. Dette gjelder for frittliggende bygning og for tilbygg. På denne måten kan kommunen få oppdatert kart- og matrikkeldata.

 

Klagemulighet nummer en:

Hvis naboen har brutt noen av reglene. Da kan du klage til kommunen og si at bygget er ulovlig utført, og be kommunen om å pålegge flytting eller riving.

Regler: For å bygge uten søknad må man oppfylle generelle krav til bygg, bygge ut ifra vilkårene for å slippe søknad, og man må følge arealplanen i kommunen der man bor.

F.eks: Står det i kommunens arealplan at garasjen kan ha maks 2,5 mønehøyde, så er det arealplanen som gjelder.

 

Klagemulighet nummer to:

Grannelovas paragraf 2 sier at «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig er til skade eller ulempe på naboeiendom.»

Her er det ingen faste regler, men skjønnsmessige vurderinger. Grannelova er privatrettslig, da må du gå til forliksråd eller tvistedomstol hvis dere ikke blir enige.

 

Må du varsle naboen?

Ifølge grannelova må du varsle naboen når du går i gang med for eksempel planting, graving eller bygging.

Når du bygger uten å søke er det ingen krav om at du sender formelt nabovarsel til de rundt, men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen,

 

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport