Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Motorferdsel i utmark | Artikkel

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark ble vedtatt i kommunestyret 15.12.16.

Motorferdsel i utmark reguleres av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I henhold til loven er all motorferdsel i utmark i utgangspunktet forbudt, og lovverket regulerer derfor unntak og dispensasjoner fra dette forbudet. Formålet er å ut fra et samfunnsmessig helhetssyn verne om naturmiljøet og fremme trivselen ved bruk av naturen.

Kommunestyret i Verran vedtok i møte den 15.12.16 nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark – dispensasjoner etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §§ 5 og 6. Endringene i forhold til tidligere praksis består i hovedsak av presiseringer når det gjelder dispensasjoner for transport av bagasje og utstyr til egen hytte (§ 5c)) og transport av ved (§ 5e)).

Transport av bagasje og utstyr til egen hytte

For dispensasjoner etter § 5c), transport av bagasje og utstyr til egen hytte, gjelder følgende:

  • Dispensasjon kan kun gis til hytter som ligger minst 2,5 km fra brøytet veg.

  • Kun hytteeier (fester) kan gis dispensasjon. Begrepet hytteeier omfatter også hytteeiers nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Gårds- og bruksnummer, samt eventuelt festenummer for hytta må oppgis i søknaden.

  • I områder hvor det finnes tilbud om leiekjøring må en søknad begrunnes med hvorfor leiekjøringstilbudet ikke kan benyttes.

  • Som tidligere må transportbehovet være av et slikt omfang (vekt/volum) at det fordrer bruk av slede. Alminnelig persontransport er ikke tillatt, med mindre det er plass til å sitte på sammen med bagasjen uten at dette medfører ekstra kjøring.

  • Ved dispensasjoner gis dette for høyst nødvendige antall turer og for inntil 4 sesonger. Antall turer må oppgis i søknaden.

Transport av ved ved selvhogst på annen manns grunn/kjøp av ved på rot

For dispensasjoner etter § 5e), transport av ved, gjelder følgende:

  • Uttak av ved skal primært skje i hyttas nærområde. Nærområde defineres som en radius på ca. 2 km. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse, og skal legges ved søknaden.

  • Dispensasjoner kan gis for inntil 4 sesonger og for en aktuell tidsperiode, normalt 1 måneds varighet per sesong. Tidsperiode må framgå av søknaden.

  • For transport av ved som er kjøpt ferdig hugget søkes det dispensasjon etter § 5c), transport av bagasje og utstyr.

Grunneiertillatelser og kart

Alle søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark skal vedlegges kart med inntegnet trase for ferdselen. Det samme gjelder skriftlig tillatelse for ferdsel fra berørte grunneiere. Når det gjelder motorferdsel på Sandseter Statsallmenning har kommunen fått delegert myndighet til å gi grunneiertillatelse på vegne av Statskog til ferdsel med snøskuter til de fleste formål. Ved søknad om motorferdsel i dette området er det derfor kun kart med inntegnet trase som legges ved.

 

Link til de nye retningslinjene og nytt søknadsskjema.