Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Artikkel

Nytt tilskudd til drenering av jordbruksjord er på plass

Det lenge signaliserte tilskuddet til drenering av jordbruksareal er nå endelig på plass. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

 Verran kommune har fått tildelt en tilskuddsramme for ordningen på kr. 80.000 for 2013. I og med at tilskuddet ikke kom på plass før i juli vil det ikke være noen søknadsfrist for midlene i år, hvilket betyr at søknadene vil bli behandlet fortløpende. Det er viktig å merke seg at jordbruksarealer det kan søkes dreneringstilskudd til må være grøftet tidligere.

Tilskuddet beregnes slik:

  • 1 000 kr per dekar ved systematisk drenering, profilering og omgraving
  • 15 kr. per løpemeter for annen grøfting (avskjæringsgrøfter, enkeltgrøfter), men avgrensa til 1 000 kr. per dekar
  • Tilskuddsarealet er det areal som direkte påvirkes av dreneringstiltaket og som blir drenert, ikke omkringliggende areal. Normal grøfteavstand for området kan være utgangspunkt for avgrensing når tilskudd utmåles etter løpemeter. Omriss av arealet som dreneres skal tegnes inn på kartet som er en del av plan og søknad.
  • Berekna tilskudd under 3 000 kr betales ikke ut

Søknad om tilskudd sendes kommunen via eget søknadsskjema. Miljøplan trinn 2 (grøfteplan) skal følge søknaden, denne må inneholde blant annet kart med inntegninger og en nøye beskrivelse av tiltaket. Det er også utarbeidet en egen brosjyre med mer informasjon om drenering generelt og kravene som stilles til søknad og grøfteplan, og det anbefales å lese gjennom denne i forbindelse med planleggingen. For bistand med utarbeidelse av grøfteplaner anbefales det å ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving.

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord ligger her.

For mer informasjon eller ved spørsmål rundt tilskuddsordningen ta kontakt med landbruksrådgiver Grete Mari Sand.