Omsorgslønn

Bakgrunnen for å gi omsorgslønn
Omsorgslønn kan innvilges til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, når praktisk hjelp fra kommunen ikke er tilstrekkelig eller frarådes av ulike grunner
 
 
Hvem kan få omsorgslønn?
Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid kan få innvilget omsorgslønn etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.v.
 
 
Hvordan få tjenesten?
Søknad skjer skriftlig til Verran kommune, og vedtak skal foreligge senest 4 uker etter at kommunen mottok søknaden. Har du fått innvilget omsorgslønn er du pliktig til å melde fra dersom hjelpebehovet til personen du har omsorg for endrer seg. Oppstår det endringer i din situasjon som har betydning for tjenesten, må du også melde fra om dette.