Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Enhet for omsorgstjenester | Artikkel

Omstilling av helsetjenestene i Verran

Kommunestyret vedtok i november 2014 enstemmig å starte en omstilling av de kommunale tjenestene. Følgende hovedmålsetninger:

  • Innrette tjenestene slik at de bidrar til at man kan bo i egen bolig eller tilrettelagt bolig lengst mulig

  • Redusere tidsforbruket til alt annet enn direkte tjenesteproduksjon hos medarbeiderne (økt ATA tid)

  • Ta i bruk ny teknologi

  • Økt fleksibilitet mht. bemanning, dvs. at medarbeiderne benyttes der behovet er størst, enten dette er i hjemmebasert omsorg eller på sykeheim

Helseenhetene har gjennomgått omsorgstrappa, slik at de forskjellige nivå i tjenestene er tydeliggjort, og ikke minst lagt til rette for en "sømløs" overgang mellom nivåene.

Det er arbeidet intensivt med innføring av Mobil omsorg (journal, rapportering, dokumentasjon), Multidose (apotek legger opp medisin), utvikling av arenaer for aktivitet (de første trinn i hverdagsrehabilitering), tilbud om besøk til alle 75 åringer, forbedre systemene mht. enkeltvedtak, kartlegging av individuelle behov, faglig vurdering og en rekke andre større og mindre delprosjekter.  Alle prosjektene har som målsetning at de skal legge til rette for en bærekraftig tjeneste nå og i fremtiden både mht. kvalitet, rettsikkerhet og effektivitet.

Som et ledd i omstillingen vedtok kommunestyret et styringsmål på 20 plasser ved sykeheimen fra 1.1.2015 og 16 plasser fra 1.9.2015.  Dette er kun et styringsmål, da det er innbyggerens individuelle behov som bestemmer hva slags nivå vedkommende skal få. I perioden januar til august 2015 er gjennomsnittlig belegg på sykeheimen større enn styringsmålet på 20 plasser. Dette viser at det er de individuelle behovene som avgjør hvilke tjenester som skal leveres. Fra primo august er bo- og service avdelingen ved Verran helsetun kommet i gang. Der tilbys opphold til de som av forskjellige årsaker ikke kan bo hjemme, for kortere eller lengre tidsrom. De som skal tilbys sykeheimsplass er de dårligste (sykeste) brukerne.

Samlet sett omfatter omsorgstrappa i Verran et sett med forskjellig tilbud, tilpasset den enkeltes behov. Dette omfatter trygdeboliger, Alderspensjonatet, omsorgsboliger, bo- og service avdeling, bofelles skal for demente og sykeheim.

I tillegg utvikles også de interkommunale tjenestene, først og fremst med ø-hjelpsplass og DMS. Fortsatt er flyten av pasienter mellom vårt primær sykehus (Namsos) og Inn Trøndelag DMS ikke fullgod. Dette arbeides det sammen med Helse Nord Trøndelag om å forbedre.

Et hovedelement i omstillingsarbeidet, med å både forbedre tjenestene og omstille den interne driften, er hvordan vi samlet sett utnytter de tilgjengelige ressursene. Dette innebærer at vi styrer ressursbruken dit det til enhver tid er størst behov. Dette stiller økt krav til fleksibilitet hos ansatte, og en god oversikt over de samlede behov.

En slik omfattende omstilling stiller endrede krav til organisasjonen, med endrede og nye arbeidsoppgaver for ansatte, usikkerhet og spenning. I årets første 6 måneder er sykefraværet ved driftsenhet omsorg på 11,9 % mot 13,9 % i 2014. Med andre ord har sykefraværet gått ned 2 % i en periode med omstilling og endring.  Samlet sett er sykefraværet i Verran kommune pr. 30.6.2015 nede på nasjonalt nivå for kommunesektoren.

Omstilling er krevende, og den omlegging Verran kommune har startet på – er slett ikke ferdig. Mye arbeide og mange delprosjekter gjenstår, men samlet sett er arbeidet godt i gang!