Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Plansak | Artikkel

Oppstart reguleringsplan Fergengan samt fortetting Storferga

Verran kommune kunngjør oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan for Fergengan hyttefelt samt endring/fortetting i eksisterende reguleringsplan Storferga.

Beskrivelse av planen

Kart over området som berøres finner du her.

Ny reguleringsplan som legger til rette for inntil 20 nye hyttetomter i området mellom Storferga og Litj-Ferga. Området er klarert for hyttebygging gjennom nylig vedtatt kommuneplanens arealdel. Gjeldende reguleringsplan Fergeli I vedtatt 16.03.1987 vil bli innlemmet i den nye planen, og det vil bli vurdert muligheter for fortetting/utviding av denne med inntil 4 nye hytter. For øvrig planlegges ingen endringer i eksisterende plan eller for eksisterende hytter.

Planen vil også vise evt vegløsning for de nye tomtenei Fergengan, parkeringsarealer mv. Nytt areal for naust ved Storferga/eksisterende parkeringsplass vil bli vurdert.

Planprogram og framdrift

Det planlegges ikke utarbeidet planprogram med konsekvensutredning for reguleringene. Dette siden reguleringene er i tråd med overordnet plan (kommuneplanens arealdel) og heller ikke vurderes å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Planarbeidet starter umiddelbart, og planforslag forventes i begge tilfelle fremmet for planutvalget i løpet av våren 2011. Endelig vedtak i plansakene stipuleres til august 2011.

Kontaktpersoner

Kommunens kontakter er senioring. Alf P. Reitan, tlf. 982 53 428 eller fagsjef Per Morten Bjørgum, tlf 982 53 427.