Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Plansak
Illustrasjon reguleringsendring

Kunngjøring av oppstart med planarbeid

Reguleringsendring Malm sentrum- Føllingtomta og forretningstomt bak Prix

Det kunngjøres med dette oppstart av omregulering av to områder i Malm sentrum: Føllingtomta og forretningstomt bak Prix.

 

oversikt

Varsel om oppstart av planarbeid- Reguleringsplan Fv 17/720 Østvik- Sprova- Malm

Verran kommune har fra Statens vegvesen mottatt varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan Fv 17/720 Østvik- Sprova- Malm. Det skal utarbeides reguleringsplan for det alternativ som har vært foretrukket av kommunene hele tiden, nemlig med Fv 17 med bru til Strømnestangen og ny Fv 720 langs Beitstadsundet til Malm.

Oppstart reguleringsplan Fergengan samt fortetting Storferga

Verran kommune kunngjør oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan for Fergengan hyttefelt samt endring/fortetting i eksisterende reguleringsplan Storferga.
Ill plan_125x125

Kommuneplanens arealdel

Et enstemmig kommunestyre vedtok i møte 24.02.11 gjeldende kommuneplanens arealdel for Verran kommune.
rv17-logo

Behandling av planprogram Fv 17/720 utsatt

Vegvesenets forslag til planprogram ble behandlet av Verran formannskap i møte 14.12.10, der formannskapet sendte forslaget i retur til vegvesenet. Saken var oppe til ny behandling 11.01.2010.
tegning av ressemelvva

Kommunalt planverk

Kommuneplan, arealplan og ulike regulerings- og bebyggelsesplaner for Verran.