Du er her: Hjem | Organisasjon | Planverk og reglement

Renovasjonsplan for hytte- og fritidseiendommer i Verran kommune

Plan for renovasjon for hytte- og fritidseiendommer i Verran (pdf).

Økonomiplan 2016-19 og årsbudsjett 2016

Vedtatt av kommunestyret 17.12.15. PDF

Reglementsamling

Reglementsamling, revidert oktober 2014, inneholder delegasjonsreglement, økonomireglement, finansreglement og reglement for styrer, råd og utvalg.

Det er kun gjort endringer i layout, samt tilført ny ordlyd i pkt. 1.6 og.1.8 reglement for kommunestyret, hvor det nå framkommer at  "Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken/protokoll, og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå". Det samme pkt gjelder for inhabilitet, hvor hjemmel for avgjørelsen skal framgå.

Dokumentet i sin helhet kan du lese her.

Kommuneplanens samfunnsdel

Plan for 2013-2019 ble vedtatt i kommunestyret i mars.

Planen kan du lese her.

Boligpolitisk handlingsplan

Boligpolitisk handlingsplan 2014 - 2017 ble vedtatt i kommunestyremøte 24.4.14.

Til plandokumentet.

Toppen_600_100x75

Temaplan for idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg 2013-2017

Vedtatt av kommunestyret 24.4.14. Planen erstatter tidligere plan innen samme tema.

Til plandokumentet.

Eierstrategi

Kommunestyret i Verran vedtok den 25.4.2013, eierstrategien for Jekta AS, Verran utbyggingsselskap og IKSer.

Sluttrapport - Likestilling og mangfold i Verran kommune

Hovedmålet for prosjektet var å bidra til at kommunen i sin arbeidsgiverpolitikk, sine tjenester,
planprosesser og medvirkning ivaretar hensynet til likestilling og mangfold.
Ill plan_125x125

Kommuneplanens arealdel

Et enstemmig kommunestyre vedtok i møte 24.02.11 gjeldende kommuneplanens arealdel for Verran kommune.

Temaplan idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg 2010-2014

Kommunestyret vedtok i møte 28.10.2010 temaplan for idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg 2010-2014. Planen erstatter tidligere kommunedelplaner innen samme tema.