Radon i utleiebolig

Vi skal fra 1. januar 2014 føre tilsyn med radon i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Grenseverdi og tiltaksgrense

Det er fastsatt grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger i strålevernforskriften § 6 femte ledd. Bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2014 etter en overgangsperiode på 3 år og lyder: 
”Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. § 2, 
dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.” 

Strålevernforskriften § 4 bokstav t definerer radonnivå som «Radonkonsentrasjon i luft bestemt i tråd med til enhver tid gjeldende måleprosedyre fastsatt av Statens strålevern». 

 

Mer informasjon finnes på Statens strålevern sine hjemmesider.