Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Plansak | Artikkel

Kunngjøring av oppstart med planarbeid

Reguleringsendring Malm sentrum- Føllingtomta og forretningstomt bak Prix

Illustrasjon reguleringsendring

Det kunngjøres med dette oppstart av omregulering av to områder i Malm sentrum: Føllingtomta og forretningstomt bak Prix.

 

A: "Følling-tomta" (gnr 8 bnr 19) inkl tomt vest for elva (gnr 7 bnr 65)

Tomta er i dag regulert til park/friområde og vurderes omregulert til byggeområde boliger.

Formål med omreguleringen er tilrettelegging for boligbygging på tomten.

 

B: Forretningstomt bak Prix (Område F3 i reg.plan)

Tomta er i dag regulert til byggeområde forretning/bolig. Vurderes omregulert til byggeområde bolig, dvs at forretningsformålet fjernes.

Kart over områdene finner du her

Gjeldende reguleringsplan og bestemmelser finnes i digitalt planarkiv.(Reguleringsplan Sanna).

Alle berørte områder eies av Verran kommune. Kart mv er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Henvendelser i sakens anledning rettes til Enhet samfunnsutvikling v/enhetsleder Bjørgum.