Retningslinjer for Verran kommunes kulturmidler

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Verran kommune
 
1. Formål
Verran kommune yter tilskudd til kulturarbeid i samsvar med målsettinger i til enhver tid gjeldene kommunale planer, kommunedelplaner og handlingsprogram. Formålet er å stimulere eksiterende og ny kulturaktivitet i kommunen.
 
2. Hvem kan få tilskudd
Kulturmidler gis til organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med eller stimulerer til et aktivt kulturliv i kommunen. Tilskudd kan også gis miljøvernorganisasjoner.
 
3. Unntak:
Unntak fra tilskuddordningen er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesinteresse eller deres økonomiske interesser. Herunder også organisasjoner som driver pengeinnsamling til veldedige formål.
 
4. Former for tilskudd:
a)         Aktivitetstilskudd gis til organisasjoner og til aktiviteter/tiltak som ikke dekkes av andre tilskuddordninger. Tilskudd kan gis som prosjektstøtte eller underskuddsgaranti. Underskuddgaranti utbetales ved fremleggelse av regnskap for arrangementet innen 3 måneder etter arrangementsdato.
Ved fordeling av aktivitetstilskudd vil følgende prosjekter prioriteres:
·         prosjekter for og med barn og ungdom
·         kulturtiltak for eldre og funksjonshemmede
·         rusfrie arrangement
·         samarbeidsprosjekter som aktiviserer på tvers av alder
·         igangsetting av tiltak som gir kulturelle ringvirkninger i kommunen
·         prosjekter med et folkehelseperspektiv
Søknader behandles fortløpende hele kalenderåret.
b)         Driftstilskudd gis til drift av anlegg for kulturutøvelse og skal gis til ansvarlige for driften av idrettsanlegg, firtidsanlegg og kulturbygg. Søknadsfrist 1. mai
c)         Tilskudd til større arrangement
Tilskudd kan gis til større kulturarrangement og tiltak som festivaler, konserter, teaterforestillinger, utstillinger, idretts- og andre kulturarrangement. Søknadsfrist 1. oktober.
 
4. Krav til søknad
Søknad om tilskudd skal sendes Verran kommune på fastlagt søknadsskjema.
Utlysning og annonsering på kommunens hjemmeside.
Budsjett/kostnadsoverslag må følge søknaden. Det gis støtte til hovedforeningen som må ta medlemstall og aktivitet i eventuelle undergrupper med i sine søknadsoppgaver.
 
5. Rapport: Det kan kreves dokumentasjon for bruken av midlene. Dersom tilskuddet ikke er brukt i samsvar med tildelingen kan kommunen kreve tilbakebetaling.         
 
6. Delegasjon av myndighet
Tilskudd over kr. 10.000,- behandles av formannskapet, annet delegeres til rådmannen.
 
7. Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft fra 01.08.2012 i henhold til Vedtak i Kommunestyret - 31.05.2012 K. sak 44/12.