Reglement skoleturer Malm skole

Samarbeidsutvalget har vedtatt et nytt skoleturreglement på Malm skole.

Reglementet finner du her.

OM FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blandt annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av klassekontakter og representanter til FAU. Retningslinjer for valgordningen inngår i vedtektene for FAU.

FAU er hjemlet i Opplæringsloven § 11-4.